BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
(THEO HỌC BẠ THPT)
Thông tin thí sinh:
Họ và tên *    Giới tính *  
Ngày sinh *   Nếu ngày sinh là ngày 1 - 9, tháng sinh là tháng 1 - 9 thì thêm số 0 ở trước (Ví dụ: 07/09/1994)
Trường THPT *    Năm tốt nghiệp *
Khu vực ưu tiên *           Đối tượng ưu tiên:
Địa chỉ liên hệ *
Điện thoại *
Email *  
Thông tin xét tuyển:
Bậc học *
    
Ngành đăng ký *
Tổ hợp các môn năm học lớp 12 và môn thi năng khiếu (nếu có) *    
 
Xác nhận đăng ký:
Mật khẩu (dùng để thay đổi thông tin đăng ký khi cần thiết) *
Mã xác nhận *
Captcha