BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG
số: 05 / 2013/QĐ-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
 
Đà Nẵng, ngày  18 tháng  7  năm 2013                         
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành sứ mạng, mục tiêu và tầm nhìn đến năm 2030
của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG
 
- Căn cứ Quyết định số 270/2006/QĐ-TTg ngày 27/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc “ Thành lập Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng ”;
- Căn cứ “ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng ” ban hành theo Quyết định số 438/QĐ-HĐQT ngày 13/4/2009;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2013/ NQ-HĐQT ngày 28/6/2013 của Hội đồng Quản trị,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Ban hành sứ mạng, mục tiêu và tầm nhìn đến năm 2030 của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng:
    · Sứ mạng: “ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng có sứ mạng đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học và trên đại học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và từng bước hội nhập quốc tế
    · Mục tiêu: “ Xây dựng trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng trở thành trường đại học có uy tín trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ ở Việt Nam và khu vực; Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý có trình độ chuyên môn cao, có năng lực NCKH và chuyển giao công nghệ; Đảm bảo cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển trường
    · Tầm nhìn đến năm 2030: “ Trở thành trường đại học đào tạo đa cấp, đa ngành, đạt trình độ khu vực
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu, Đảng bộ, toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên các Khoa, Phòng, Ban và sinh viên trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng căn cứ quyết định thi hành.
       
 
Nơi nhận:
-  Như Điều 2 ( để thực hiện )
-  Lưu VT HĐQT
TM. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch
 
 
 
(Đã ký tên và đóng dấu)
 
KTS. Phạm Sỹ Chức