BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

Số: ……../2016/QĐ-ĐHKTĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 Đà Nẵng, ngày 16 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung “ Sứ mạng, mục tiêu và tầm  nhìn đến năm 2030

của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng ”


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

 

Căn cứ Quyết định số 270/2006/QĐ-TTg ngày 27/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc “ Thành lập Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng ”;

Căn cứ “ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng ” ban hành theo Quyết định số 09/2015/QĐ-ĐHKTĐN ngày 17/4/2015;

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 08/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về               “ Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học  ” ,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Điều chỉnh và bổ sung “ Sứ mạng, mục tiêu và tầm nhìn đến năm 2030 của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng ” ban hành theo Quyết định số 05/2013/QĐ-HĐQT ngày 18/7/2013 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị như sau:

        · Sứ mạng: “ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng phát triển thành đại học ứng dụng, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và trên đại học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và từng bước hội nhập quốc tế ”

        · Mục tiêu: “ Xây dựng trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng phát triển thành đại học ứng dụng có uy tín trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ ở Việt Nam và khu vực; Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên có trình độ chuyên môn cao, có năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Đảm bảo cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển trường ”

        · Tầm nhìn đến năm 2030: “ Phát triển thành đại học ứng dụng đào tạo đa ngành ở trình độ  đại học và trên đại học, đạt trình độ khu vực ”

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 05/2013/QĐ-ĐHKTĐN ngày 18/7/2013 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc “ Ban hành sứ mạng, mục tiêu và tầm nhìn đến năm 2030 của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng ”.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban giám hiệu, Trưởng các Khoa, Phòng, Ban và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

-          Như điều 3;

-         Lưu HĐQT, VT.ĐHKTĐN

Chủ tịch HĐQT

 

 

 

KTS. Phạm Sỹ Chức