*Thực hiện quy chế công khai năm học 2019 - 2020 (ngày 19/06/2020)


Kế hoạch thực hiện quy chế công khai năm học 2019 - 2020 (ngày 15/09/2019)

* Thực hiện quy chế công khai năm học 2018 - 2019

Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai năm học 2018 - 2019 (ngày 15/09/2019)

Thông báo công khai tài chính (20/06/2019)

Thông báo công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2018 - 2019 (ngày 20/06/2019)

Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2019 - 2020 (ngày 20/06/2019)

Thông báo công khai đội ngũ GVCH năm học 2018 - 2019 (ngày 20/06/2019)

Báo cáo chỉ tiêu tuyển sinh 2019-2020 (ngày 10/04/2019)

Thông báo công khai cam kết thông tin chất lượng đào tạo năm học 2018 - 2019 (ngày 10/04/2019)

* Thực hiện quy chế công khai năm học 2017 - 2018:

Thông báo công khai đội ngũ GVCH năm học (ngày 26/09/2018)

Thông báo công khai thông tin cơ sở vật chất năm học (ngày 26/09/2018)

Thông báo công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2017 - 2018 (ngày 26/09/2018)

Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học (ngày 26/09/2018)