BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG
Số: 982/2015/QĐ-KTD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
            Đà Nẵng, ngày 30 tháng 12 năm 2015
 
                                                             
QUY ĐỊNH
Về công tác phòng, chống tác hại thuốc lá của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

 
Để xây dựng trường học không khói thuốc lá, Ban Giám hiệu (BGH) ban hành quy định về công tác phòng, chống tác hại thuốc lá trong Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng gồm các nội dung như sau:
 
                                                   Chương 1
                                   NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Căn cứ pháp lý
- Luật phòng chống tác hại thuốc lá số 09/2012/QH13 ban hành ngày 18/6/2012, có hiệu lực từ ngày 01/5/2013;
- Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25/01/2013 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2020;
- Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục.
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về công tác phòng, chống tác hại thuốc látrong Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, bao gồm: yêu cầu, nguyên tắc, nội dung của công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; trách nhiệm của nhà trường; khen thưởng và xử lý vi phạm.
2. Quy định này áp dụng đối với các đơn vị phòng, khoa, bộ môn, trung tâm, cán bộ, giảng viên, công nhân viên, sinh viên (CB-GV-CNV-SV) trong phạm vi toàn trường cũng như khách đến công tác, làm việc trong khuôn viên trường.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Các sản phẩm thuốc lá là các sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hay một phần nguyên liệu thuốc lá và được chế biến dưới dạng thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi hoặc các dạng sản phẩm khác dùng để hút, nhai, ngửi và mút.
2. Tác hại của thuốc lá là ảnh hưởng có hại đến sức khỏe của con người (cả người hút thuốc lá và người không hút thuốc lá nhưng chịu tác hại của khói thuốc lá do người hút thuốc lá gây ra) và sự phát triển kinh tế - xã hội.
Điều 4. Yêu cầu của công tác phòng, chống tác hại thuốc lá
1. Là nhiệm vụ thường xuyên của các nhà trường, của các đơn vị, cá nhân trong toàn trường cũng như khách đến làm việc trong khuôn viên trường.
2. Thành lập Ban điều hành (BĐH) xây dựng trường học không khói thuốc lá để giúp Hiệu trưởng chỉ đạo công tác phòng, chống tác hại thuốc lá của trường.
3. Nghiêm túc thực hiện 3 nội dung xây dựng trường học không khói thuốc lá: không hút thuốc lá trong khuôn viên trường; không mua bán, vận chuyển thuốc lá trong khuôn viên trường và không nhận tài trợ dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến hoạt động quảng cáo thuốc lá.
4. Đảm bảo phối hợp thường xuyên giữa nhà trường, địa phương và gia đình người học trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá.
5. Phát huy vai trò gương mẫu của CB-GV-CNV-SV và sự chủ động tích cực của SV trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá.
6. Đảm bảo quyền của người không hút thuốc lá được sống trong bầu không khí không khói thuốc lá.
Điều 5. Nguyên tắc thực hiện phòng, chống tác hại thuốc lá
1. Truyền thông chính xác, khách quan liên quan đến tác hại thuốc lá.
2. Bảo đảm kết hợp chặt chẽ nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá với các nội dung xây dựng trường học không khói thuốc lá.
3. Nghiêm cấm CB-GV-CNV-SV và những người đến công tác sử dụng thuốc lá trong khuôn viên nhà trường.
 
                                                      Chương 2
NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ
 
     Điều 6. Nội dung giáo dục, tuyên truyền.
1. Các chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá, trách nhiệm của CB-GV-CNV-SV trong việc thực hiện quy định về phòng, chống tác hại thuốc lá.
2. Các kiến thức cơ bản về tác hại thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế và môi trường.
3. Lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá và môi trường không thuốc lá.
4. Tuyên truyền cho CB-GV-CNV-SV trong trường về tác hại thuốc lá đối với sức khoẻ, kinh tế và môi trường.
Điều 7. Hình thức tuyên truyền.
1. Lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá trong Tuần sinh hoạt công dân- sinh viên đầu năm, đầu khóa; trong các hoạt động ngoại khóa.
2. Tổ chức Tuần lễ quốc gia không thuốc lá và ngày Thế giới không thuốc lá (25 - 31/5 hằng năm); dán pa nô, áp phích, gắn biển “TRƯỜNG HỌC KHÔNG KHÓI THUỐC LÁ” và biển “CẤM HÚT THUỐC LÁ”.
3. Tổ chức giáo dục, tuyên truyền thông qua các hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên.
4. Phối hợp chặt chẽ với gia đình và các tổ chức, đoàn thể tại địa phương tuyên truyền, vận động cha mẹ, người thân không hút thuốc lá.
Điều 8. Các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá
1. Thực hiện việc cấm hút thuốc lá trong khuôn viên trường.
2. Treo biển "CẤM HÚT THUỐC LÁ" ở cổng bảo vệ, các hành lang của lớp học, phòng họp và phòng làm việc tại trường.
3. Cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị, sản xuất, kinh doanh thuốc lá và các sản phẩm của thuốc lá trong nhà trường dưới mọi hình thức.
4. Cấm nhận tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp của các đơn vị sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá dưới mọi hình thức.
5. Cấm CB-GV-CNV-SV của trường tham gia các hoạt động buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh, tiêu thụ thuốc lá.
6. Đưa kết quả hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá vào tiêu chí đánh giá thi đua đối với các đơn vị và cá nhân trong trường.
 
                                                Chương 3
                 THEO DÕI GIÁM SÁT,  XƯ LÝ VI PHẠM
 
Điều 9. Theo dõi giám sát, xử lí vi phạm
1. Đối với CB-GV-CNV cơ hữu, do Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp thực hiện.
2. Đối với SV, do phòng Công tác sinh viên trực tiếp thực hiện.
3. Đối với giảng viên thỉnh giảng (GVTG), do phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra Giáo dục thực hiện.
4. Đối với khách đến công tác và phụ huynh sinh viên, do bảo vệ nhắc nhở từ cổng trường; cá nhân, đơn vị làm việc trực tiếp có trách nhiệm nhắc nhở khách tại phòng làm việc.
Điều 10. Hình thức xử lí vi phạm
1. Đối với CB-GV-CNV cơ hữu: vi phạm lần thứ nhất, nhắc nhở tại chỗ; vi phạm lần thứ hai, ra thông báo nhắc nhở trước đơn vị; vi phạm lần thứ ba, ra thông báo khiển trách; vi phạm lần thứ tư ra quyết định cảnh cáo.
Đối với đơn vị có người bị mức xử lý từ khiển trách toàn trường trở lên sẽ bị hạ bậc thi đua trong năm đó.
2. Đối với SV: vi phạm lần thứ nhất, nhắc nhở tại chỗ; vi phạm lần thứ hai, ra thông báo nhắc nhở tại lớp; vi phạm lần thứ ba, ra quyết định khiển trách toàn trường; vi phạm lần thứ tư, ra quyết định cảnh cáo toàn trường; vi phạm lần thứ năm, đình chỉ học tập một học kỳ.
Đối với lớp sinh viên có người bị mức xử lý từ cảnh cáo trở lên sẽ không được xét thi đua, khen thưởng.
3. Đối với GVTG: vi phạm lần thứ nhất, nhắc nhở tại chỗ; vi phạm lần thứ hai, ra văn bản đề nghị đơn vị mời GVTG nhắc nhở; vi phạm lần thứ ba, ra văn bản nhắc nhở gửi cho cá nhân và thông báo để đơn vị mời GVTG biết; vi phạm lần thứ tư, ngừng mời GVTG.
4. Đối với khách đến công tác và phụ huynh sinh viên: bảo vệ nhắc nhở từ cổng; các cá nhân, đơn vị làm việc trực tiếp có trách nhiệm nhắc nhở khách tại phòng làm việc. Nếu khách cố tình vi phạm thì xin mời ra, không làm việc.
Các hình thức xử lí: cảnh cáo (tại điểm 1), đình chỉ học tập 1 học kỳ (tại điểm 2), ngừng mời GVTG (tại điểm 3) thì Thủ trưởng đơn vị quy định tại Điều 9  làm văn bản báo cáo gửi Trưởng ban điều hành để trình Hiệu trưởng chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền.
 
                                                Chương 4
                                           ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 11. Trách nhiệm của các đơn vị
1. Phòng TCNS giúp BGH chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tác hại thuốc lá trong CB-GV-CNV, cụ thể như sau:
a. Phối hợp với Công đoàn trường triển khai ký cam kết xây dựng trường học không khói thuốc lá trong các đơn vị phòng, khoa, bộ môn trực thuộc trường.
b. Phối hợp với các đơn vị đề nghị khen thưởng hoặc kỷ luật đối với CB-NG-CNV-SV cơ hữu.
2. Phòng CTSV giúp BGH chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tác hại thuốc lá trong SV, cụ thể như sau:
a. Phối hợp với các đơn vị đưa nội dung giáo dục phòng, chống tác hại thuốc lá vào Tuần giáo dục công dân- sinh viên đầu năm, đầu khóa.
b. Phối hợp với Đoàn trường triển khai ký cam kết xây dựng trường học không khói thuốc lá trong các lớp sinh viên.
c. Phối hợp với các đơn vị đề nghị khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên.
3. Phòng Hành chính - Tổng hợp có trách nhiệm:
a. Gắn biển “TRƯỜNG HỌC KHÔNG KHÓI THUỐC LÁ”  ở sân trường và biển “CẤM HÚT THUỐC LÁ” ở các vị trí như: cổng bảo vệ, phòng họp, phòng làm việc, hành lang các tầng, các khu vệ sinh
b. Bổ sung vào Nội quy nội dung “Xây dựng trường học không khói thuốc lá”.
c. Trích Điều 10 của quy định này để niêm yết công khai tại trường.
4. Phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra Giáo dục lập kế hoạch thanh tra chuyên đề về xây dựng trường học không khói thuốc lá trình BGH ký ban hành và tổ chức thực hiện kiểm tra theo kế hoạch.
5. Các khoa, phòng và các đơn vị trực thuộc trường có trách nhiệm tham gia, phối hợp triển khai hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá, xây dựng trường học không khói thuốc lá.
Điều 12. Trách nhiệm của nhà trường.
  BĐH xây dựng trường học không khói thuốc lá của trường có trách nhiệm:
1. Xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường.
2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị hữu quan chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng, chống tác hại thuốc lá trong trường.
3. Định kỳ tổ chức sơ kết tình hình thực hiện công tác phòng, chống tác hại thuốc lá của trường và xây dựng trường học không khói thuốc lá.
4. Phát hiện các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện kế hoạch để đề xuất động viên khen thưởng kịp thời.
5. Hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Công tác học sinh, sinh viên) vào dịp tổng kết năm học.
Điều 13: Khen thưởng và kỷ luật
1. Công tác phòng, chống tác hại thuốc lá là một nội dung, tiêu chuẩn để xét đánh giá tập thể, cá nhân trong công tác thi đua, khen thưởng hàng năm.
2. BĐH xây dựng trường học không khói thuốc lá của trường phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp trình BGH xem xét khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá.
3. Tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định về công tác phòng, chống tác hại thuốc lá sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của quy chế này và của pháp luật.
Điều 14. Hiệu lực thi hành.
Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế các quy định: Quy định về công tác phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 261/2010/QĐ-ĐHKT ngày 17/8/2010; Quy định các biện pháp chế tài để xây dựng trường học không khói thuốc lá số 75/2011/ĐHKTĐN ngày 20/6/2011của Hiệu trưởng.
Lãnh đạo các khoa, phòng, bộ môn, ban và toàn thể CB-GV-CNV-SV của trường và những người đến công tác, làm việc trong khuôn viên trường chịu trách nhiệm thực hiện quy định này.
Trong quá trình thực hiện cần bổ sung, điều chỉnh, các đơn vị, cá nhân phản ảnh bằng văn bản về BĐH xây dựng trường học không khói thuốc lá.
Mọi điều chỉnh, bổ sung quy định này do Hiệu trưởng quyết định./.
  
Nơi nhận:                                                                             KT. HIỆU TRƯỞNG
- Bộ GD&ĐT (b/c)                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- CTHĐQT, BGH, Đảng ủy
- Công đoàn, Đoàn trường, Hội SV                             (Đã ký tên và đóng dấu)
- Các đơn vị thuộc trường
- Lưu VT , BĐH                                                                                                                                   
                                                                                                TS. Lê Công Toàn