CHUẨN ĐẦU RA

Ngành: KỸ THUẬT XÂY DỰNG (KỸ THUẬT CƠ SỞ HẠ TẦNG)

(Ban hành theo Quyết định số 739/2017/QĐ-ĐHKTĐN ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng)


1. Giới thiệu chương trình đào tạo:

a) Tên chương trình đào tạo:

- Tiếng Việt: KỸ THUẬT XÂY DỰNG (KỸ THUẬT CƠ SỞ HẠ TẦNG)

- Tiếng Anh: CONSTRUCTION ENGINEERING

b) Trình độ đào tạo: Đại học

c) Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng nhằm đào tạo kỹ sư có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên môn tương đối hoàn chỉnh, có phương pháp làm việc khoa học, có năng lực thực hành nghề nghiệp, biết vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng được trang bị kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở về cơ học, kỹ thuật xây dựng và kiến thức chuyên môn về kỹ thuật hạ tầng đô thị bao gồm thiết kế, xây dựng và quản lý thuộc các lĩnh vực điện, hệ thống thông tin liên lạc, đường và giao thông, cấp thoát nước và xử lý môi trường đô thị.

2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo:

a) Yêu cầu về kiến thức:

-  Tri thức chuyên môn:

+ Kiến thức khoa học cơ bản: hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản về khoa học cơ bản, có trình độ ngoại ngữ để giao tiếp và phục vụ nhu cầu tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

+ Kiến thức cơ sở của ngành: sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về khối ngành kỹ thuật, kiến thức cơ sở ngành về xây dựng làm nền tảng để nghiên cứu các môn chuyên ngành và có khả năng áp dụng kiến thức khoa học cơ bản về kỹ thuật xây dựng.

+ Kiến thức cốt lõi của ngành, chuyên ngành: nắm vững những kiến thức cốt lõi của ngành về kỹ thuật hạ tầng đô thị bao gồm thiết kế, xây dựng và quản lý đô thị. Khi học ngành này sinh viên được đào tạo chuyên sâu về các lĩnh vực kỹ thuật hạ tầng của đô thị như Mạng điện đô thị, Đường và giao thông đô thị, Cấp thoát nước, Kỹ thuật môi trường, ...

- Năng lực nghề nghiệp: có khả năng quy hoạch, tư vấn lập dự án, thiết kế hạ tầng kỹ thuật khu Đô thị; lập các dự án đầu tư, thiết kế, thi công, tổ chức và quản lý các công trình xây dựng; quản lý vận hành khai thác các công trình hạ tầng Đô thị; có khả năng tiếp cận khoa học công nghệ mới thuộc lĩnh vực kỹ thuật xây dựng để áp dụng vào thực tiễn.

b) Yêu cầu về kỹ năng:

- Kỹ năng cứng:

+ Kỹ năng chuyên môn: có kiến thức tổng hợp về hạ tầng kỹ thuật để làm việc với chức năng: kỹ sư quản lý đô thị, lập quy hoạch, thiết kế, giám sát, mạng lưới hạ tầng kỹ thuật (gồm giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, môi trường đô thị, chiếu sáng đô thị, …). Có kỹ năng phân tích và lựa chọn các giải pháp chuẩn bị kỹ thuật và quy hoạch hạ tầng đô thị

+ Năng lực thực hành nghề nghiệp: có khả năng giám sát thi công, quản lý dự án xây dựng, các công trình hạ tầng đô thị, khả năng lập các biện pháp thi công, tiến độ thi công, . . .

+ Kỹ năng xử lý tình huống: trang bị cho người học các kỹ năng xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu và quản lý trong ngành Kỹ thuật xây dựng.

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề: trang bị cho người học các kỹ năng giải quyết vấn đề đặt ra trong ngành Kỹ thuật xây dựng thông qua vấn đề sử dụng các tài liệu, các qui chuẩn, tiêu chuẩn, qui phạm chuyên ngành; vấn đề về lập báo cáo, thể hiện đồ án và dự án chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng; vấn đề sử dụng các phần mềm chuyên dụng.

- Kỹ năng mềm:

+ Kỹ năng giao tiếp: có kỹ năng trình bày, giải thích những vấn đề phức tạp, thông qua các báo cáo kỹ thuật theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp (đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp, báo cáo khoa học, các đề tài nghiên cứu).

+ Kỹ năng làm việc theo nhóm biết: cách làm việc hiệu quả trong các vai trò khác nhau như tổ chức, thực hiện và quản lý để đạt được hiệu quả từ các nhóm chuyên môn có trình độ kỹ thuật, sở thích và môi trường sống khác nhau.

+ Khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học:

* Khả năng sử dụng ngoại ngữ: Tiếng Anh đạt 400 điểm trở lên theo chuẩn TOEIC (tương đương B1 theo chuẩn ngoại ngữ Châu Âu), am hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.

* Khả năng sử dụng tin học: Đạt trình độ B Tin học ứng dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; sử dụng được các phần mềm vi tính chuyên ngành để phục vụ công tác lập dự toán, thẩm tra, quyết toán các công trình xây dựng.

c) Yêu cầu về thái độ:

  1. Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân:

Đào tạo Kỹ sư có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức nghề nghiệp chuyên môn cao, có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội về những công trình mà mình tham gia.

  1. Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ:

Có lương tâm nghề nghiệp, tôn trọng pháp luật, luôn có thái độ cầu thị, tác phong làm việc chuyên nghiệp, thái độ nhiệt tình , tâm huyết với công việc.

  1. Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc:

Có nhận thức được nhu cầu học tập, cập nhật kiến thức để không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình, biết vận dụng một cách sáng tạo vào công việc.

 d) Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư ngành này có thể làm việc ở các cơ quan quản lý nhà nước về đô thị, cơ quan quản lý công trình đô thị, công ty tư vấn thiết kế, công ty xây dựng, viện quy hoạch đô thị, công ty cấp thoát nước, xử lý nước thiên nhiên, nước thải sinh hoạt và công nghiệp, thu gom và xử lý chất thải rắn.

e) Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

Sinh viên có nhu cầu học tập suốt đời và có nền tảng kiến thức để thích ứng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Có thể học lên bậc học cao hơn.

f) Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo:

- Chương trình đào tạo của trường George Mason University, USA

- Chương trình đào tạo của trường Wayne State University, USA

- Chương trình đào tạo của trường Polytechnic Institute of New York University, USA