CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

(Mã ngành: 52510301)

(Ban hành theo Quyết định số 739/2017/QĐ-ĐHKTĐN ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng)

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Tên chương trình đào tạo

Tiếng Việt:  CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Tiếng Anh:  Electrical and Electronic Engineering Technology

1.2. Trình độ đào tạo: Đại học

1.3. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử nhằm trang bị cho người học sự phát triển toàn diện; có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có hiểu biết sâu sắc các kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện, điện tử, có kỹ năng thực hành tương đối thuần thục, có khả năng vận dụng các kiến thức lý thuyết một cách sáng tạo để giải quyết các công việc của người Kỹ sư điện, điện tử trong thực tế sản xuất; có khả năng phân tích, thiết kế, vận hành, bảo trì, giám sát các hệ thống liên quan về điện, điện tử trong các nhà máy, xí nghiệp, các cơ quan quản lý năng lượng, các công ty điện, điện tử; đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngành và xã hội.

2. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Yêu cầu về kiến thức

a) Kiến thức chung

- Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, có tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc.

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, có khả năng vận dụng chúng vào việc tiệp cận thông tin và kiến thức mới; có khả năng khai thác, nghiên cứu và ứng dụng khoa học cơ bản vào ngành học.

b) Kiến thức chuyên môn

- Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực điện, điện tử; nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế đáp ứng yêu cầu công việc;

- Có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực điện, điện tử.

- Có khả năng sáng tạo trong công việc để khai thác tối ưu các thiết bị điện, điện tử, các hệ thống điều khiển tự động.

- Có khả năng nghiên cứu thiết kế, cải tiến nâng cấp, chế tạo các hệ thống, dây chuyền tự động phục vụ các yêu cầu khác nhau để chuyển giao công nghệ cho các đơn vị cần sử dụng.

- Có khả năng vận hành, bảo trì, sửa chữa các hệ thống điện, điện tử, các thiết bị điện, điện tử dân dụng và công nghiệp.

- Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành.

- Có khả năng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc.

2.2. Yêu cầu về kỹ năng

- Có khả năng tiếp cận công nghệ và kỹ năng sử dụng hiệu quả các thiết bị, dây chuyền công nghệ trong lĩnh vực điện, điện tử.

- Có thể giải quyết các vấn đề chuyên môn điện, điện tử ở những vị trí công tác trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, dân dụng, sử dụng năng lượng điện hiệu quả.

- Có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá và đưa ra giải pháp giải quyết những vấn đề kỹ thuật liên quan, lân cận.

- Có khả năng làm việc độc lập; có khả năng tổ chức, lãnh đạo và kỹ năng làm việc nhóm đa ngành hiệu quả.

- Tiếng Anh đạt 400 điểm trở lên theo chuẩn TOEIC (tương đương B1 theo chuẩn ngoại ngữ châu Âu). Có khả năng sử dụng được tài liệu tiếng Anh chuyên ngành phục vụ cho ngành học.

- Đạt trình độ B Tin học ứng dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.3. Yêu cầu về thái độ

- Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật, tác phong làm việc công nghiệp, tinh thần làm việc nhóm; khả năng tự nghiên cứu, tư duy sáng tạo và làm việc độc lập.

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.

- Tham gia có hiệu quả trong việc chuyển giao công nghệ, tổ chức sản xuất, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

2.4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Cán bộ quản lý, kỹ thuật viên ở các xí nghiệp có lĩnh vực điện, điện tử.

- Cán bộ tư vấn, giám sát, lập dự án, thiết kế điện, điện tử trong các công ty tư vấn.

- Kỹ sư lắp đặt, chuyển giao công nghệ, quản lý vận hành, sửa chữa, bảo trì, cải tiến các hệ thống điện, điện tử trong các xí nghiệp công nghiệp và dân dụng.

- Giảng dạy các môn học của ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử ở các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

- Các cơ quan quản lý nhà nước về ngành điện như: Sở Công thương, Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường, v.v...

2.5. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Nghiên cứu triển khai các ứng dụng của ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử trong thực tế.

- Tích cực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.


3. CÁC CHUẨN ĐẦU RA THAM KHẢO

- Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật điện, điện tử, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.

- Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật điện, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

- Chuẩn đầu ra ngành Kỹ sư điện, điện tử, Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM.

- Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM.

- Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Học viện công nghệ bưu chính viễn thông.

- Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật điện, Trường Đại học San Jose State.