CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH: CÔNG NGHỆ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mã ngành: 52480201

(Ban hành theo Quyết định số 739/2017/QĐ-ĐHKTĐN ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng)

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Tên chương trình đào tạo

Tiếng Việt:  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tiếng Anh:  Information Technology

1.2. Trình độ đào tạo: Đại học

1.3. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin nhằm trang bị cho người học kiến thức toàn diện; để người học có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có hiểu biết sâu sắc các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội và nhân văn, các kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành về công nghệ thông tin, có kỹ năng thực hành tương đối thuần thục, có khả năng vận dụng các kiến thức lý thuyết một cách sáng tạo để đảm bảo hoạt động nghề nghiệp và khả năng tự đào tạo nhằm thích ứng với sự thay đổi rất nhanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngành và xã hội.

2. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Yêu cầu về kiến thức

a) Kiến thức chung

- Có kiến thức cơ bản về quốc phòng-an ninh, có sức khỏe và tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc.

- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

- Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, có khả năng vận dụng chúng vào việc tiếp cận thông tin và kiến thức mới; có khả năng khai thác, nghiên cứu và ứng dụng khoa học cơ bản vào ngành học.

b) Kiến thức chuyên môn

- Có kiến thức nền tảng tốt trong lĩnh vực công nghệ thông tin; có khả năng khai thác hiệu quả các thiết bị hiện đại: máy tính, điện thoại di động, hệ thống nhúng, mạng máy tính …

- Có kiến thức chuyên ngành đầy đủ để thích ứng cao và làm việc tối ưu với các hệ điều hành và ngôn ngữ lập trình khác nhau.

- Có tư duy phản biện để nhận biết, phân tích và cải tiến liên tục.

- Có tư duy sáng tạo để luôn tìm tòi, sáng tạo ra những sản phẩm mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin (phần cứng, phần mềm).

- Có khả năng học tập liên tục để tự trang bị, bổ sung thêm những tri thức mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao và sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ thông tin.

2.2. Yêu cầu về kỹ năng

- Có kỹ năng mềm trong hoạt động nghề nghiệp và giao tiếp xã hội.

- Có khả năng làm việc độc lập, khả năng tổ chức và điều hành có hiệu quả trong làm việc nhóm.

- Có khả năng trình bày kết quả và trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp và khách hàng.

- Có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá và đưa ra giải pháp tối ưu để giải quyết vấn đề chuyên môn.

- Có trình độ Tiếng Anh đạt 400 điểm trở lên theo chuẩn TOEIC (tương đương B1 theo chuẩn ngoại ngữ châu Âu); Có khả năng sử dụng được tài liệu tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin phục vụ cho công việc.

2.3. Yêu cầu về thái độ

- Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức tổ chức, kỷ luật; có tác phong làm việc công nghiệp, tinh thần làm việc nhóm, tinh thần hợp tác trong công việc.

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ thông tin và trong công việc nói chung.

2.4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước, ngoài nước.

- Làm việc ở bộ phận công nghệ thông tin hoặc cần ứng dụng công nghên thông tin của các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng …).

- Làm việc trong các công ty tư vấn đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin, hệ thống mạng và truyền thông, hệ thống nhúng.

- Giảng dạy các môn học thuộc về lĩnh vực công nghệ thông tin trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các trường nghề và các trường phổ thông.

- Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin: công nghệ phần mềm, công nghệ mạng và các hệ thống nhúng ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và các cơ quan nghiên cứu.

2.5. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Có khả nghiên cứu và triển khai ứng dụng các thành tựu mới của Công nghệ thông tin vào công việc thực tế.

- Có khả năng cập nhật kiến thức, tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

- Có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (thạc sỹ, tiến sỹ).

 

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

- Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

- Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM.

- Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM.

- Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ thông tin của Học viện công nghệ bưu chính viễn thông.