CHUẨN ĐẦU RA

Ngành: TÀI CHÍNH -NGÂN HÀNG

(Ban hành theo Quyết định số 739/2017/QĐ-ĐHKTĐN ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng)

1. Giới thiệu chương trình đào tạo

a) Tên chương trình đào tạo:

- Tiếng Việt: TÀI CHÍNH -NGÂN HÀNG  

- Tiếng Anh:  FINANCE-BANKING

b) Trình độ đào tạo: Đại học

c) Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh và Tài chính – Ngân hàng; có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Tài chính –  Ngân hàng; có phương pháp làm việc khoa học, có năng lực thực hành nghề nghiệp, biết vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2.Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

a) Yêu cầu về kiến thức:

- Có kiến thức về lý luận chính trị, kinh tế – xã hội và pháp luật; có sức khỏe đáp ứng nhu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Có kiến thức chuyên môn về ngân hàng trong các hoạt động huy động vốn, tín dụng, thanh toán quốc tế, kế toán, đầu tư tài chính và các hoạt động khác có liên quan để có khả năng tác nghiệp tại ngân hàng, doanh nghiệp và tổ chức khác.

- Có khả năng phân tích, đánh giá tình hình kinh tế xã hội, hoạt động ngân hàng và thị trường tài chính.

b) Yêu cầu về kỹ năng:

- Có kỹ năng vận dụng kiến thức chuyên môn, có thể nghiên cứu, tính toán và phân tích dữ liệu, xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề trong công việc.

- Có khả năng thảo luận, thuyết trình, đàm phán, thuyết phục và truyền thông một cách hiệu quả.

- Khả năng sử dụng ngoại ngữ: Tiếng Anh đạt chuẩn Bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (VSTEP)

- Khả năng sử dụng tin học: Đạt chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản do Bộ Thông tin Truyền thông ban hành tại thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014

c) Yêu cầu về thái độ:

- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp

- Tinh thần làm việc độc lập, sáng tạo, chuyên nghiệp.

- Trách nhiệm với bản thân, công việc, nghề nghiệp và xã hội.

d) Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm chuyên viên tài chính tại các doanh nghiệp, công ty sản xuất, kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty tài chính, các tổ chức tín dụng… hoặc các cơ quan tài chính, các đơn vị Hành chính sự nghiệp Nhà nước như Sở tài chính, Kho bạc, cục thuế.

- Cán bộ nghiệp vụ trong các ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp.

- Cán bộ nghiên cứu ở các Trung tâm, Viện nghiên cứu về Tài chính – Tiền tệ.

- Cán bộ giảng dạy tại các cơ sở giáo dục.

e) Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường: Đảm bảo kiến thức để tự học nâng cao trình độ chuyên môn và học lên các bậc học cao hơn

f) Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo:

- Chương trình đào tạo của trường Birmingham, UK

- Chương trình đào tạo trường Leicester, UK