CHUẨN ĐẦU RA

Ngành:  QUẢN TRỊ KINH DOANH

(Ban hành theo Quyết định số 739/2017/QĐ-ĐHKTĐN ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng)


1. Giới thiệu chương trình đào tạo

a) Tên chương trình đào tạo:

- Tiếng Việt:  QUẢN TRỊ KINH DOANH

- Tiếng Anh:  BUSINESS ADMINISTRATION

b) Trình độ đào tạo: Đại học

c) Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên môn hoàn chỉnh, có phương pháp làm việc khoa học, có năng lực thực hành nghề nghiệp, biết vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 2.Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

a) Yêu cầu về kiến thức:

-Tri thức chuyên môn:

    + Kiến thức về khoa học cơ bản: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; có trình độ về toán học ứng dụng trong quản lý kinh tế - quản trị kinh doanh như: Thống kê trong kinh doanh, Kinh tế lượng, Xác suất thống kê,… đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

           +Kiến thức cơ sở của ngành:  Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh, kiến thức cơ sở ngành kế toán làm nền tảng để nghiên cứu các môn nghiệp vụ thuộc ngành Quản trị kinh doanh, phục vụ công tác lập và thẩm định các dự án đầu tư hay quyết định tài trợ dự án;

          +Kiến thức cốt lõi của ngành, chuyên ngành: hiểu rõ những nguyên lý căn bản về quản trị doanh nghiệp và các chức năng quản trị cơ bản trong doanh nghiệp; cơ cấu tổ chức, các nguyên tắc  tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; nắm vững các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý doanh nghiệp thuộc các ngành nghề kinh doanh khác nhau; hiểu rõ đặc điểm, phương thức hoạt động, quản lý của các loại hình doanh nghiệp, đặc điểm các ngành sản xuất kinh doanh, cách thức và quy trình một nghiên cứu trong kinh doanh

- Năng lực nghề nghiệp

         Có năng lực tổ chức, quản lí và điều hành các hoạt động kinh doanh; khả năng đàm phán, tổ chức triển khai thực hiện các dự án kinh doanh; soạn thảo và phân tích nội dung các loại hợp đồng kinh tế; tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đề trong kinh doanh; tham gia nghiên cứu, giảng dạy các bậc học trung cấp, cao đẳng và đại học phù hợp với ngành đào tạo.

b) Yêu cầu về kỹ năng:

          -Kỹ năng cứng:

          +Kỹ năng về chuyên môn: thực hiện các kỹ năng quản trị bao gồm: hoạch định chiến lược và chính sách kinh doanh; thiết lập và triển khai một dự án kinh doanh; có khả năng khởi sự kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới.

          +Năng lực thực hành nghề nghiệp: có năng lực lập, triển khai, kiểm tra các kế hoạch ở các cấp quản trị:

* Cấp công ty, cấp đơn vị kinh doanh: lập và triển khai các kế hoạch dài, trung và ngắn hạn.

* Cấp chức năng: lập, triển khai và kiểm tra các kế hoạch tác nghiệp: nhân sự, sản xuất, tài chính, marketing…

          +Kỹ năng xử lý tình huống: thích ứng nhanh với môi trường làm việc thay đổi; chịu được áp lực cao trong công việc; có kỹ năng phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh trong công việc.

          +Kỹ năng giải quyết vấn đề : xử lý tốt các vấn đề quản trị phát sinh giữa các bộ phận trong doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với bên ngoài

- Kỹ năng mềm:

          +Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng thuyết trình, thuyết phục và truyền thông một cách hiệu quả.

          +Kỹ năng làm việc theo nhóm: Có kỹ năng làm việc độc lập một cách hệ thống và khoa học; làm việc và điều hành nhóm.

          +Khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học :

          * Khả năng sử dụng ngoại ngữ: Tiếng Anh đạt 400 điểm trở lên theo chuẩn TOEIC (tương đương B1 theo chuẩn ngoại ngữ Châu Âu). Giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh trong môi trường kinh doanh quốc tế; đọc hiểu các tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh; trình bày các báo cáo công việc bằng tiếng Anh.

          * Khả năng sử dụng tin học: Đạt trình độ B tin học ứng dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng liên quan đến chuyên ngành QTKD; sử dụng thành thạo công cụ máy tính và các thiết bị ngoại vi trong công việc.

c) Yêu cầu về thái độ:

- Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân:

Đào tạo Cử nhân có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức nghề nghiệp chuyên môn cao, có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội về những nhiệm vụ được giao.

- Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ:

Có lương tâm nghề nghiệp, tôn trọng pháp luật, luôn có thái độ cầu thị, tác phong làm việc chuyên nghiệp, thái độ nhiệt tình, tâm huyết với công việc.

- Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc:

Có nhận thức được nhu cầu học tập, cập nhật kiến thức để không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình, biết vận dụng một cách sáng tạo vào công việc.

    d) Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

          Sau khi tốt nghiệp ra trường, các cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có thể làm việc tại các loại hình doanh nghiệp khác nhau, các cơ quan công quyền, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, viện nghiên cứu, giảng dạy ở các trường đại học và cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

e) Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Đảm bảo kiến thức để học tập nâng cao trình độ chuyên môn, theo học các bậc học cao hơn.

f) Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo

- Chương trình đào tạo của trường Đại học Hồng Kông.

- Chương trình đào tạo của trường đại học Quản trị kinh doanh - Đại học Quốc gia Seoul.

- Chương trình đào tạo của trường Đại học Queensland (Úc), Đại học  Toulouse School of Economic (Pháp), Đại học Paul Sabatier (Pháp).