CHUẨN ĐẦU RA

Ngành:  QUẢN TRỊ KINH DOANH

(Ban hành theo Quyết định số 739/2017/QĐ-ĐHKTĐN ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng)

1. Giới thiệu chương trình đào tạo

a) Tên chương trình đào tạo:

- Tiếng Việt:  QUẢN TRỊ KINH DOANH DU LỊCH

- Tiếng Anh:  TOURISM BUSINESS ADMINISTRATION

b) Trình độ đào tạo: Đại học

c) Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh du lịch có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên môn về quản trị kinh doanh du lịch hoàn chỉnh, có phương pháp làm việc khoa học, có năng lực thực hành nghề nghiệp, biết vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

a) Yêu cầu về kiến thức:

- Tri thức chuyên môn:

    +  Kiến thức về khoa học cơ bản: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng được các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn,  công nghệ thông tin và toán học ứng dụng trong quản lý kinh tế - quản trị kinh doanh phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;

           + Kiến thức cơ sở của ngành:  Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh, kiến thức cơ sở ngành du lịch làm nền tảng để nghiên cứu các môn nghiệp vụ thuộc ngành Quản trị kinh doanh du lịch, phục vụ công tác lập và thẩm định các dự án đầu tư hay quyết định trong một doanh nghiệp du lịch;

          + Kiến thức cốt lõi của ngành, chuyên ngành: hiểu rõ và vận dụng các kiến thức chuyên sâu về các hoạt động trong doanh nghiệp dịch vụ du lịch như hoạch định, quản trị nhân sự, quản trị tài chính, quản trị Marketing…cũng như các kiến thức hỗ trợ cho việc tư duy và ra quyết định; đồng thời có những hiểu biết sâu sắc và vận dụng lý thuyết vào thực  hành các hoạt động nghiệp du lịch điển hình như quản trị khách sạn, nhà hàng, lữ hành cũng như tổ chức sự kiện và hội nghị…

b) Yêu cầu về kỹ năng:

          -  Kỹ năng cứng:

          + Kỹ năng về chuyên môn: thực hiện các kỹ năng quản trị bao gồm: thiết lập và triển khai một dự án kinh doanh du lịch;  điều hành các hoat động liên quan đến nhân sự, tài chính, marketing… trong các doanh nghiệp du lịch

          + Đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp du lịch; nhận diện các cơ hooih, nguy cơ, điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp; phân tích thông tin đánh giá chất lượng dịch vụ; từ đó đề xuất cho các doanh nghiệp du lịch giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, hoạch định chiến lược và chính sách kinh doanh của doanh nghiệp du lịch

          +  Năng lực thực hành nghề nghiệp: có năng lực lập, triển khai, kiểm tra các kế hoạch ở các cấp quản trị:

*  Cấp công ty, cấp đơn vị kinh doanh: lập và triển khai các kế hoạch dài, trung và ngắn hạn.

*  Cấp chức năng: lập, triển khai và kiểm tra các kế hoạch tác nghiệp liên quan đến hoạt động du lịch

          -  Kỹ năng mềm:

          + Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng thuyết trình, thuyết phục và truyền thông một cách hiệu quả

          + Kỹ năng làm việc theo nhóm: Có kỹ năng làm việc độc lập một cách hệ thống và khoa học; làm việc và điều hành nhóm.

+ Kỹ năng xử lý tình huống: thích ứng nhanh với môi trường làm việc thay đổi; chịu được áp lực cao trong công việc; có kỹ năng phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh trong công việc.

          + Kỹ năng giải quyết vấn đề : xử lý tốt các vấn đề quản trị phát sinh giữa các bộ phận trong doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với bên ngoài

 

          + Khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học :

          * Khả năng sử dụng ngoại ngữ: Tiếng Anh đạt 400 điểm trở lên theo chuẩn TOEIC (tương đương B1 theo chuẩn ngoại ngữ Châu Âu). Giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh trong môi trường kinh doanh quốc tế; đọc hiểu các tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh; trình bày các báo cáo công việc bằng tiếng Anh.

          * Khả năng sử dụng tin học: Đạt trình độ B tin học ứng dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng liên quan đến chuyên ngành QTKD; sử dụng thành thạo công cụ máy tính và các thiết bị ngoại vi trong công việc.

c) Yêu cầu về thái độ:

- Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân:

Đào tạo Cử nhân có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức nghề nghiệp chuyên môn cao, có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội về những nhiệm vụ được giao.

- Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ:

Có lương tâm nghề nghiệp, tôn trọng pháp luật, luôn có thái độ cầu thị, tác phong làm việc chuyên nghiệp, thái độ nhiệt tình, tâm huyết với công việc.

- Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc:

Có nhận thức được nhu cầu học tập, cập nhật kiến thức để không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình, biết vận dụng một cách sáng tạo vào công việc.

    d) Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

          Sau khi tốt nghiệp ra trường, các cử nhân ngành Quản trị kinh doanh du lịch có thể làm việc tại các loại hình doanh nghiệp khác nhau như Khách sạn, nhà hàng, công ty lữ hành, các khu du lịch…; các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch , cũng như giảng dạy ở các trường đại học và cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

e) Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Đảm bảo kiến thức để học tập nâng cao trình độ chuyên môn, theo học các bậc học cao hơn.

f) Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo

- Chương trình đào tạo của trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng; Đại học Nha Trang

- Chương trình đào tạo của trường Đại học Hồng Kông.

- Chương trình đào tạo của trường đại học Quản trị kinh doanh - Đại học Quốc gia Seoul.

- Chương trình đào tạo của trường Đại học Queensland (Úc), Đại học  Toulouse School of Economic (Pháp), Đại học Paul Sabatier (Pháp).