I. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP:
Phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra Giáo dục của Trường được thành lập trên cơ sở Phòng Thanh tra giáo dục.
Ban đầu, Ban Thanh tra giáo dục của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 208/QĐ-ĐHKT ngày 11/11/2008, gồm có 03 cán bộ (01 Trưởng ban và 02 cán bộ thanh tra).
Đến ngày 22 tháng 01 năm 2010 căn cứ Quyết định số 24/QĐ –ĐHKTĐN Ban Thanh tra giáo dục được đổi tên thành Phòng Thanh tra giáo dục gồm có 03 cán bộ (01 Phó trưởng phòng và 02 cán bộ thanh tra; đ/c Trưởng phòng được điều động sang công tác khác).
Ngày 01/3/2011 Phòng Thanh tra giáo dục được bổ sung thêm chức năng Đảm bảo chất lượng và được đổi tên thành Phòng Đảm báo chất lượng và Thanh tra giáo dục theo Quyết định số 20/QĐ-ĐHKT của Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Tổng số cán bộ có 04 cán bộ (01 Trưởng phòng, 01 phó Trưởng phòng và 02 cán bộ).
Hiện nay, Phòng có 06 cán bộ (01 Trưởng phòng, 01 phó Trưởng phòng và 04 cán bộ, trong đó có 02 cán bộ đã tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ thanh tra giáo dục do Thanh tra Bộ tổ chức; 02 cán bộ được tập huấn về công tác đảm bảo chất lượng và 01 cán bộ tham gia tập huấn về kiểm định chất lượng do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục- Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức).
Ngoài ra có 02 cán bộ kiêm nhiệm công tác Đảng: 01 là phó bí thư đảng bộ trường, 01 là ủy viên thường vụ kiêm chánh văn phòng đảng ủy
Phương châm hoạt động của Phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra Giáo dục là thực hiện tốt các chức năng thanh tra đó là Xem xét phát hiện, kết luận; Kiến nghị xử lý; Tư vấn và thúc đẩy nhằm góp phần đưa các hoạt động giáo dục đào tạo & quản lý giáo dục ngày càng chính quy, nền nếp hơn. Đồng thời tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện tốt chức năng “Quản lý chất lượng đào tạo” của Trường theo đúng mục tiêu các ngành nghề đã được Hiệu trưởng phê duyệt.
Điện thoại: 0236 6279134, E-mail: pdbcl@dau.edu.vn
II. CHỨC NĂNG
- Thực hiện chức năng “Quản lý chất lượng đào tạo” của trường theo đúng mục tiêu các ngành nghề đã được Hiệu trưởng phê duyệt.
- Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục.
III. NHIỆM VỤ
3.1. Công tác đảm bảo chất lượng
- Xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường. Kiểm tra việc công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng hàng năm.
- Theo dõi kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, tiến độ đào tạo theo chương trình đào tạo đã ban hành và kế hoạch giảng dạy hàng năm của nhà trường.
- Tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức thực hiện công tác tự đánh giá, cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo, cải tiến chương trình đào tạo theo hướng “Chương trình tiến tiến” đáp ứng kịp thời nhu cầu về nguồn nhân lực có chất lượng cao của xã hội.
- Giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường phục vụ có hiệu quả cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Cập nhật, quản lý và duy trì cơ sở dữ liệu tự đánh giá của từng chu kỳ 5 năm /lần.
- Lập kế hoạch, nội dung khắc phục các hạn chế, yếu kém về chất lượng đào tạo của Nhà trường sau khi được kiểm định và công bố công khai.
- Tổ chức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo, thu thập ý kiến phả hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên; thu thập ý kiến phản hồi từ cựu sinh viên, nhà sử dụng lao động về chất lượng ngành/chuyên ngành đào tạo..
- Quản lý và chủ trì đánh giá chất lượng các loại đề thi (Giữa học phần, kết thúc học phần, tốt nghiệp…).
3.2. Công tác thanh tra giáo dục
- Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục.
- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục.
- Thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo, bao gồm các nội dung: phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, các nhiệm vụ của giảng viên ( nhiệm vụ giảng dạy, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học - chuyển giao công nghệ, nhiệm vụ tham gia quản lý đào tạo, học tập và bồi dưỡng nâng cao trình độ)
- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, phụ huynh sinh viên và sinh viên liên quan đến việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục trong nhà trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.
- Thanh tra việc thực hiện kỷ luật lao động của cán bộ, giảng viên, nhân viên và kỷ luật học tập của sinh viên
- Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về giáo dục.
- Thanh tra công tác tuyển sinh hàng năm.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
4. CƠ CẤU TỔ CHỨC
Trưởng phòng: Giảng viên chính, kỹ sư Nguyễn Quang Anh
- - Điều hành chung và chịu trách nhiệm trước Nhà trường, chỉ đạo thực hiện các công tác của Phòng theo chức năng và nhiệm vụ;
- Trực tiếp phụ trách công tác Đảm bảo chất lượng.

Phó Trưởng phòng: Kỹ sư Phạm Sỹ Hải
- Phụ trách công tác Thanh tra;
- Điều hành công việc chung của Phòng khi Trưởng phòng vắng mặt.
- Tham gia công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hàng năm của Trường.
- Phó bí thư Đảng ủy, phụ trách công tác Kiểm tra giám sát Đảng của Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

Thạc sỹ Nguyễn Hồng Phúc
- Thực hiện các công tác nghiệp vụ thanh tra giáo dục.
- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo (giảng dạy, học tập, tổ chức thi, chấm thi, vào điểm), phối hợp với Phòng Đào tạo &KHCN, các bộ môn giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thực hiện kế hoạch đào tạo;
- Tiếp nhận ý kiến phản hồi của giảng viên và tổng hợp báo cáo;
- Báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra;
- Tham gia công tác lấy ý kiến phản hồi và nhập dữ liệu.
Triển khai thực hiện và quản lý hồ sơ công tác đảm bảo chất lượng (Lập kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng, soạn thảo các biểu mẫu, tổ chức triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo);
- Quản trị cơ sở dữ liệu trong công tác đảm bảo chất lượng;
- Tham gia công tác tuyển sinh Đại học Cao đẳng hàng năm của Trường;
- Quản trị thông tin của Phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra giáo dục trên cổng điện tử theo phân quyền;

Cử nhân Phạm Thị Thảo

- Thực hiện các công tác nghiệp vụ thanh tra giáo dục.
- Tiếp nhận các đơn thư, kiến nghị và trả lời hoặc chuyển tiếp xử lý.
- Tham gia kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo; công tác lấy ý kiến phản hồi và nhập dữ liệu.
- Triển khai thực hiện và quản lý hồ sơ công tác đảm bảo chất lượng.
- Quản lý công văn đến và đi, lưu trữ hồ sơ, công văn của Phòng.
- Quản lý, theo dõi văn phòng phẩm, tài sản của Phòng.
- Phụ trách công tác công đoàn, các vấn đề về thi đua- khen thưởng của Phòng.
- Tham gia công tác tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hàng năm của Trường.
Lê Trung
- - Tham gia kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy.
- Thanh tra việc thực hiện kỷ luật lao động của cán bộ giảng viên và kỷ luật học tập của sinh viên.
- Tham gia công tác tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hàng năm của Trường.

Cử nhân Phạm Văn Mạnh
- - Tham gia kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo.
- Theo dõi nền nếp giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên trên giảng đường.
- Phụ trách công tác Văn phòng Đảng ủy Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.
- Tiếp nhận báo cáo công tác hàng tháng của các Khoa; tổ Bộ môn.
- Kiểm tra hoạt động giảng dạy của bộ môn Giáo dục Thể chất (tại nhà Văn hóa Lao động Thành phố).

Phòng Đảm bảo Chất lượng và Thanh tra Giáo dục