PHÒNG THANH TRA- PHÁP CHẾ

 

I. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP :  

Phòng Thanh tra – Pháp chế của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵngđược thành lập trên cơ sở Phòng Thanh tra giáo dục.

Ban đầu, Ban Thanh tra giáo dục của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 208/QĐ-ĐHKT ngày 11/11/2008, gồm có 03 người (01 Trưởng ban và 02 cán bộ thanh tra).

Đến ngày 22 tháng 01 năm 2010 căn cứ Quyết định số 24/QĐ –ĐHKTĐN Ban Thanh tra giáo dục được đổi tên thành Phòng Thanh tra giáo dục gồm có 03 người (01 Phó trưởng phòng và 02 cán bộ thanh tra; đ/c Trưởng phòng được điều động sang công tác khác).

          Ngày 01/3/2011 Phòng Thanh tra giáo dục được bổ sung thêm chức năng Đảm bảo chất lượng và được đổi tên thành Phòng Đảm báo chất lượng và Thanh tra giáo dục theo Quyết định số 20/QĐ-ĐHKT của Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Tổng số cán bộ có 04 người (01 Trưởng phòng, 01 phó Trưởng phòng và 02 cán bộ).

Thành lập Tổ Pháp chế trực thuộc Phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra Giáo dục theo Quyết định số 249/2016/QĐ-ĐHKT ngày 20/5/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

Năm 2019, giải thể phòng Đảm bảo chất lượng và thanh tra giáo dục. Trường thành lập Phòng Thanh tra –Pháp chế theo Quyết định số 344/QĐ-ĐHKTĐN ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

 Hiện nay, Phòng Thanh tra – Pháp chế có 06 người (01 Trưởng phòng, 01 phó Trưởng phòng và 04 cán bộ, trong đó 04 cán bộ làm công tác thanh tra và 02 cán bộ làm công tác pháp chế. Hiện nay có 02 cán bộ đã tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ thanh tra giáo dục do Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; 01 cán bộ được tập huấn về công tác đảm bảo chất lượng và tham gia tập huấn về kiểm định chất lượng do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục- Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức).

Phương châm hoạt động của Phòng Thanh tra- Pháp chế thực hiện tốt các chức năng thanh tra đó là Xem xét phát hiện, kết luận; Kiến nghị xử lý; Tư vấn và thúc đẩy nhằm góp phần đưa các hoạt động giáo dục đào tạo & quản lý giáo dục ngày càng chính quy, nề nếp hơn. Đồng thời tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện tốt công tác pháp chế của Trường theo đúng mục tiêu các ngành nghề đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

Email: pdbcl@dau.edu.vn          Điện thoại: 0236 6279134

II. CHỨC NĂNG: 

2.1. Phòng Thanh tra - Pháp chế là tổ chức thực hiện chức năng thanh tra nội bộ hoạt động của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng; tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước  Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ của Trường trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

2.2. Phòng Thanh tra - Pháp chế tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác xây dựng các văn bản quy phạm nội bộ của Trường  phù hợp với quy định pháp luật; thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản, hệ thống hóa văn bản quy phạm nội bộ; tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật trong nội bộ nhà trường; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Trường,  đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên.

III. NHIỆM VỤ:

1. Công tác thanh tra:

1.1. Tổ chức xây dựng các văn bản quản lý liên quan đến công tác thanh tra và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động thanh tra của Trường.

1.2. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật.

1.3. Thanh tra việc thực hiện pháp luật, các quy định của Trường, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng.

1.4. Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

1.5. Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

1.6. Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về công tác thanh tra;

1.7. Đề nghị Hiệu trưởng thành lập đoàn, tổ công tác để thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch hoặc đột xuất.

1.8. Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra; công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của Trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và Thanh tra cấp trên; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục.

1.9. Kiến nghị với Hiệu trưởng về các vấn đề liên quan đến hoạt động thanh tra để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

1.10. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác thanh tra với Hiệu trưởng, Thanh tra Bộ Giáo dục & Đào tạo, Thanh tra Sở Giáo dục & Đào tạo TP. Đà Nẵng

1.11. Cập nhật các văn bản về công tác thanh tra của các cơ quan Nhà nước, báo cáo Hiệu trưởng chỉ đạo triển khai thực hiện.

1.12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2. Công tác Pháp chế:

2.1.  Tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác pháp chế năm học theo các văn bản của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

2.2. Phối hợp với các đơn vị trong việc soạn thảo, xây dựng và thẩm định các văn bản, quy chế quản lý nội bộ của Nhà trường phù hợp với các quy định pháp luật

2.3. Tư vấn về những vấn đề pháp lý cho Hiệu trưởng và các đơn vị nhằm đảm bảo theo đúng quy định pháp luật và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà trường,  cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên.

2.4.  Tổ chức thẩm định,  rà soát các văn bản của Nhà trường về tính pháp lý, thể thức và kỹ thuật trình bày ….. với văn bản quy phạm nội bộ do các đơn vị trong Trường soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.

2.5. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nội quy, quy chế của  Trường cho cán bộ, giảng viên và sinh viên.

2.6. Là đầu mối  giúp Hiệu trưởng góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến.

2.7. Giám sát, đôn đốc, kiểm tra đảm bảo việc tuân thủ pháp luật, các quy định quản lý nội bộ của Nhà trường. Đồng thời,  thực hiện công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hoá văn bản thuộc các lĩnh vực hoạt động trong Nhà trường phù hợp quy định pháp luật, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, quy định quản lý của Nhà trường.

2.8. Đại diện tố tụng, hoặc phối hợp với các đơn vị tham gia vào quá trình tố tụng trước các cơ quan tài phán. Đồng thời tham mưu, đề xuất cho Hiệu trưởng các biện pháp xử lý để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của Nhà trường, cán bộ, giảng viên và người học.

2.9. Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước liên quan đến hoạt động của Trường và báo cáo Hiệu trưởng để chỉ đạo triển khai thực hiện.

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 IV. CƠ  CẤU TỔ CHỨC:

Trưởng phòng: Giảng viên chính, kỹ sư  Nguyễn Quang Anh

- Điều hành chung và chịu trách nhiệm trước Nhà trường, chỉ đạo thực hiện các công tác của Phòng theo chức năng và nhiệm vụ;

- Phụ trách chung về công tác Thanh tra - Pháp chế;

     - Trực tiếp phụ trách công tác Pháp chế.

Phó Trưởng phòng: Kỹ sư Phạm Sỹ Hải

- Phụ trách trực tiếp công tác Thanh tra.

- Điều hành công việc chung của Phòng khi Trưởng phòng vắng mặt.     

- Tham gia công tác tuyển sinh hàng năm của Trường.

     - Phó bí thư Đảng ủy, phụ trách công tác Kiểm tra giám sát Đảng của Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.                        

 Thạc sỹ  Lưu Thị Minh Hà

1.Thực hiện công tác do Phòng Thanh tra- Pháp chế phân công (70%):

- Thực hiện các công tác nghiệp vụ thanh tra.

- Tiếp nhận các đơn thư, kiến nghị và trả lời hoặc chuyển tiếp xử lý.

- Tham gia kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo; công tác lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan.

- Triển khai thực hiện và quản lý hồ sơ công tác Thanh tra - Pháp chế.

- Quản lý công văn đến và đi, lưu trữ hồ sơ, công văn của Phòng.

- Quản lý, theo dõi văn phòng phẩm, tài sản của Phòng.

- Phụ trách công tác công đoàn, các vấn đề về thi đua - khen thưởng của Phòng.

- Tham gia công tác tuyển sinh hàng năm của Trường.

- Quản trị cơ sở dữ liệu trong công tác Thanh tra - Pháp chế phục vụ cho công tác đánh giá nội bộ và đánh giá ngoài;

- Quản trị thông tin của Phòng Thanh tra – Pháp chế trên cổng điện tử theo phân quyền;

    2. Tham gia giảng dạy tại Bộ môn Tài chính-Ngân hàng, khoa Kinh tế (30%)

 Cử Nhân Lê Trung

- Tham gia kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo.

- Thanh, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật lao động của cán bộ giảng viên và kỷ luật học tập của sinh viên.

     - Tham gia công tác tuyển sinh hàng năm của Trường.

Thạc sỹ Nguyễn Thị Liệu - ĐT: 0905753568 (Kiêm nhiệm công tác Pháp chế)

- Thực hiện công tác pháp chế dưới sự điều hành trực tiếp của Trưởng phòng.

- Tổ trưởng tổ Pháp chế trực thuộc Phòng Thanh tra- Pháp chế.

- Triển khai thực hiện và quản lý hồ sơ công tác Pháp chế (Lập kế hoạch công tác pháp chế, soạn thảo các biểu mẫu, tổ chức triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo);

- Tham gia giảng dạy tại Bộ môn Quản trị kinh doanh, khoa Kinh tế.

- Thực hiện một số công tác nghiệp vụ thanh tra giáo dục (Khi có yêu cầu).

- Tham gia công tác tuyển sinh hàng năm của Trường.

Cử nhân Trịnh Tuấn Anh (Kiêm nhiệm công tác Pháp chế)

- Thực hiện công tác pháp chế dưới sự điều hành trực tiếp của Trưởng phòng.

- Triển khai thực hiện và quản lý hồ sơ công tác Pháp chế theo sự điều hành trực tiếp của Tổ trưởng Tổ Pháp chế.

- Tham gia giảng dạy tại Bộ môn Quản trị kinh doanh, khoa Kinh tế.

- Thực hiện một số công tác nghiệp vụ thanh tra giáo dục (Khi có yêu cầu).

- Tham gia công tác tuyển sinh hàng năm của Trường.