ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

      

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

     1. Lịch sử ra đời và phát triển của Đảng bộ

      Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 270/2006/QĐ-TTg ngày 27/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ.  

Ngay từ khi triển khai hoạt động, Ban lãnh đạo nhà trường đã tập hợp các Đảng viên về tham gia công tác tại trường và lập tờ trình gởi Quận ủy Hải Châu xin phép thành lập chi bộ Đảng của trường.

Ngày 28/5/2007, Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu ban hành Quyết định số 677-QĐ/QU thành lập Chi bộ Đảng Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng với số lượng Đảng viên là 09 đồng chí. KTS. Phạm Sỹ Chức - Chủ tịch Hội đồng quản trị được chỉ định làm Bí thư chi bộ lâm thời.

Ngày 22/6/2008 Chi bộ với 36 đảng viên, tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ I, bầu Chi ủy gồm 05 đồng chí. Đến tháng 6/2011, Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu ban hành Quyết định 756-QĐ/QU nâng cấp Chi bộ thành Đảng bộ với 3 chi bộ trực thuộc và chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ (Đảng ủy) gồm 07 đồng chí. Tháng 12/2012, Đảng bộ có 04 Chi bộ trực thuộc với 64 Đảng viên và Đảng ủy được bổ sung 2 đồng chí nâng số Đảng ủy viên lên 09 đồng chí. Đảng ủy đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 03 đồng chí.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục & Đào tạo, của Thành uỷ Đà Nẵng và Quận uỷ Hải Châu, Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã cùng với Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu nhà trường lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

Ngày 24 và 25/4/2015, Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tổ chức đại hội lần thứ II, đã bầu Đảng ủy khóa II gồm 9 đ/c, Đảng ủy khóa II, phiên họp lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 3 đồng chí để tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

2. Chức năng và nhiệm vụ của Đảng bộ:

      Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hoạt động theo Quy định số 163- QĐ/TW ngày 15/4/2006 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong trường học, bệnh viện ngoài công lập.

 Chức năng của đảng bộ

Đảng bộ trường là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong đơn vị thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ của trường đối với Nhà nước và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong trường; xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Nhiệm vụ của đảng bộ

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

a) Lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong trường thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), hợp đồng và thoả ước lao động đã ký kết. Đoàn kết, động viên đảng viên và các thành viên trong trường đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; chủ động ngăn ngừa, khắc phục những biểu hiện vi phạm pháp luật và các tiêu cực trong việc thu học phí, lệ phí,  tuyển sinh, đào tạo, cấp phát văn bằng chứng chỉ, v.v..

b) Tham gia với Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Hiệu trưởng trong việc xây dựng chiến lược mục tiêu, định hướng phát triển trường, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, công tác sinh viên; xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện công khai, minh bạch về tài chính và bảo đảm công bằng về phân phối theo các quy định của Nhà nước.

c) Lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong trường thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường và địa phương nơi trường đóng trụ sở.

2. Lãnh đạo công tác tư tưởng

a) Giáo dục đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong trường tự giác chấp hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật và các quy định của Nhà nước; làm cho đảng viên, quần chúng trong trường nắm vững chủ trương xã hội hoá giáo dục của Đảng và Nhà nước.

b) Tuyên truyền, vận động các thành viên trong trường  xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, không vụ lợi, nâng cao phẩm chất đạo đức của người thầy giáo, người cán bộ làm công tác quản lý giáo dục.

3. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ

a) Chủ động phối hợp với Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng, thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảng, đoàn thể trong trường có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm.

b) Đảng ủy chủ động tham gia ý kiến với Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng trong việc kiện toàn tổ chức, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét đánh giá và bố trí cán bộ trong trường.

c) Đề xuất kiến nghị với cơ quan có thầm quyền xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền.

4. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội

a) Lãnh đạo xây dựng các đoàn thể trong trường vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và điều lệ của mỗi đoàn thể; giáo dục, động viên đoàn viên, hội viên đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

b) Lãnh đạo Ban chấp hành công đoàn chủ động phối hợp với Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động phù hợp với pháp luật hiện hành, hợp đồng và thoả ước lao động đã ký kết; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các thành viên trong trường.

5. Xây dựng tổ chức đảng

a) Đảng ủy đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên.

b) Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thực hiện đúng các quy định về bảo vệ nội bộ; chống những biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và đạo đức, tư cách của người đảng viên.

c) Giáo dục đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong trường.

d) Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền và phát triển đảng viên, bảo đảm tiêu chuẩn và quy trình; chú trọng bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng là Đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những quần chúng ưu tú giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.

đ) Thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên thực hiện điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định, quy chế của Bộ GD&ĐT. Định kỳ hằng năm, Đảng ủy tổ chức để quần chúng tham gia góp ý về sự lãnh đạo của tổ chức đảng, trách nhiệm và vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên.

e) Xây dựng Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy (BTV) có đủ phẩm chất, năng lực, đoàn kết, gương mẫu, tiêu biểu cho đảng bộ và hoạt động có hiệu quả, được đảng viên, quần chúng tín nhiệm.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG BỘ 

     1. Cơ cấu tổ chức – lãnh đạo khóa I, nhiệm kỳ 2010-2015

      a) Ban chấp hành Đảng bộ

 

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể

1

PGS. TS. Trần Cát

Bí thư Đảng ủy, Trưởng khoa Kỹ thuật hạ tầng và Quản lý Xây dựng.

2

KS. Phạm Sỹ Hải

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng & TTGD

3

TS. Lê Công Toàn

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.

4

KTS Phạm Sỹ Chức

Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

5

GS.TS. Nguyễn Tấn Quý

Ủy viên BCH Đảng bộ, Hiệu trưởng

6

KS. Trần Thị Mai Lan

Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng phòng Kế toán – Tài chính.

7

Ths. Nguyễn Mạnh Hà

Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng khoa Đào tạo liên thông

8

Ths. Nguyễn Sanh Châu

Ủy viên BCH Đảng bộ, Giảng viên

9

CN. Phạm Văn Mạnh

Ủy viên BCH Đảng bộ, phụ trách văn phòng Đảng ủy

 

       b) Các Chi bộ trực thuộc

 

TT

Tên Chi bộ

Họ và tên

Chức vụ

1

Chi bộ Khối Văn phòng

CN. Phạm Văn Mạnh

 

Bí thư

 

2

Chi bộ khoa Kiến trúc – Xây dựng

 

Ths. Trần Thị Bạch Điệp

Bí thư

 

3

Chi bộ khoa Đào tạo liên thông – Đô thị & QLXD

Ths. Nguyễn Mạnh Hà

 

Bí thư

 

4

Chi bộ khối Kinh tế - Xã hội

Ths. Nguyễn Thị Đà

 

Bí thư

 

5

Chi bộ khối Sinh viên

CN. Cao Xuân Tịnh

 

Bí thư

 

 

 c) Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

 

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

1

KS. Phạm Sỹ Hải

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

2

Ths. Nguyễn Mạnh Hà

Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

3

KTS Phạm Sỹ Chức

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

    

      d) Văn phòng Đảng ủy

 

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

1

CN. Phạm Văn Mạnh

Phụ trách Văn phòng

 

      2. Cơ cấu tổ chức - lãnh đạo khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

       a) Ban chấp hành Đảng bộ

 

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể

1

     TS. Lê Công Toàn

Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.

2

KS. Phạm Sỹ Hải

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng & TTGD

3

CN. Phạm Văn Mạnh

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phụ trách Văn phòng

4

KTS Phạm Sỹ Chức

Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

5

CN. Phạm Ngọc Đông

Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng phòng Công tác sinh viên

6

CN. Trần Thị Mai Lan

Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng phòng Kế toán – Tài chính.

7

Ths. Lê Văn Thao

Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng bộ môn Lý luận chính trị

8

Ths. Nhan Thị Thủy

Ủy viên BCH Đảng bộ, Giảng viên

9

Ths. Cao Xuân Tịnh

Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch công đoàn trường

 

       b) Các Chi bộ trực thuộc

 

TT

Tên Chi bộ

       Họ và tên

Chức vụ

1

Chi bộ khối Văn phòng

CN. Huỳnh Văn Sỹ

 

Bí thư

 

2

Chi bộ khoa Kiến trúc

 

Th.S Nguyễn Thanh Hoàng

(ThS. Lê Thị Lan Phương, từ 01/3/2017)

Bí thư

 

3

Chi bộ khoa Xây dựng

Ths. Trần Thị Bạch Điệp

 

Bí thư

4

Chi bộ khoa Cầu đường

Ths. Trần Quốc Đạt (ThS Nguyễn Thị Thân Quí, từ tháng 6/2016)

Bí thư

5

Chi bộ khoa Kinh tế

Ths. Nguyễn Thị Đà

Bí thư

 

 

6

Chi bộ bộ môn Khoa học tự nhiên và cơ bản

Ths. Nhan Thị Thủy

Bí thư

7

Chi bộ bộ môn Lý luận chính trị

Ths. Lưu Hoàng Tuấn

Bí thư

8

Chi bộ khối Sinh viên

Ths.. Cao Xuân Tịnh

(CN Phạm Ngọc Đông, từ 01/5/2016)

 

Bí thư

 

 

      c) Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

 

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

1

KS. Phạm Sỹ Hải

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

2

CN. Phạm Ngọc Đông

Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

3

CN. Trần Thị Lệ Trinh

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

    

      d) Văn phòng Đảng ủy

 

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

1

CN. Phạm Văn Mạnh

Chánh văn phòng

      

* Qua quá trình hoạt động, tháng 5/2016 và tháng 3/2017, Ban chấp hành Đảng bộ có một số thay đổi về nhân sự như sau:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể

1

     TS. Lê Công Toàn

Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.

2

KS. Phạm Sỹ Hải

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng & TTGD

3

TS. Lê Văn Thao

UV. BTV Đảng ủy (từ 3/2017), phụ trách công tác Tuyên giáo, Trưởng Bộ môn Lý luận chính trị

4

KTS Phạm Sỹ Chức

Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

5

CN. Phạm Ngọc Đông

Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng phòng Công tác sinh viên

6

CN. Trần Thị Mai Lan

Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng phòng Kế toán – Tài chính.

7

Ths. Cao Xuân Tịnh

Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn

8

CN Trần Thị Lệ Trinh

(từ 01/5/2016)

Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng phòng Hành chính- Tổng hợp

9

CN Huỳnh Văn Sỹ

(từ 3/2017)

Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng phòng Đào tạo

* Từ tháng 12/2017, BCH Đảng bộ có một số thay đổi về nhân sự như sau:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể

1

     TS. Lê Công Toàn

Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.

2

KS. Phạm Sỹ Hải

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng & TTGD

3

ThS. Cao Xuân Tịnh

UV. BTV Đảng ủy, phụ trách công tác Dân vận; Chủ tịch Công đoàn trường.

4

KTS Phạm Sỹ Chức

Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

5

CN. Phạm Ngọc Đông

Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng phòng Công tác sinh viên

6

CN. Trần Thị Mai Lan

Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng phòng Kế toán – Tài chính.

7

CN Trần Thị Lệ Trinh

Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng phòng Hành chính- Tổng hợp

8

CN Huỳnh Văn Sỹ

 

Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng phòng Đào tạo

9

ThS. Ngô Tuấn Anh

Ủy viên BCH Đảng bộ, phụ trách công tác Tuyên giáo; Bí thư Đoàn TN Trường.

 

       b) Các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020 (từ 01/7/2017)

 

TT

Tên Chi bộ

     Họ và tên

Chức vụ

1

Chi bộ khối Văn phòng

    CN. Huỳnh Văn Sỹ

 

Bí thư

 

2

Chi bộ khoa Kiến trúc

 

ThS. Nguyễn Thanh Hoàng

Bí thư

 

3

Chi bộ khoa Xây dựng

     KS. Hồ Công Tiến

 

Bí thư

4

Chi bộ khoa Cầu đường

   ThS. Nguyễn Thị Thân Quý

Bí thư

5

Chi bộ khoa Kinh tế

   ThS. Nguyễn Thị Đà

Bí thư

 

 

6

Chi bộ khoa Công nghệ - Ngoại ngữ

    TS. Lê Tấn Duy

Bí thư

7

Chi bộ các Bộ môn trực thuộc trường

    ThS. Lê Xuân Hòa

Bí thư

8

Chi bộ khối Sinh viên

    CN Phạm Ngọc Đông

 

Bí thư

 

 

      c) Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

 

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

1

KS. Phạm Sỹ Hải

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

2

CN. Phạm Ngọc Đông

Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

3

CN. Trần Thị Lệ Trinh

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

    

      d) Thường trực Văn phòng Đảng ủy

 

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

1

ThS. Lê Thị Cẩm Giang

                                   Đảng viên

 

III. MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

          1. Mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện sứ mạng, mục tiêu và tầm nhìn đến năm 2030 của Hội đồng quản trị như sau:

* Sứ mạng: “ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng phát triển thành đại học ứng dụng, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và trên đại học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và từng bước hội nhập quốc tế ”

* Mục tiêu: “ Xây dựng trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng phát triển thành đại học ứng dụng có uy tín trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ ở Việt Nam và khu vực; Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên có trình độ chuyên môn cao, có năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Đảm bảo cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển trường”

* Tầm nhìn đến năm 2030: “Phát triển thành đại học ứng dụng đào tạo đa ngành ở trình độ  đại học và trên đại học, đạt trình độ khu vực”

Để đạt mục tiêu trên, Đảng bộ cần tập trung vào những khâu đột phá: (1) Tổ chức đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ đạt chất lượng cao, hiệu quả cao, tiếp cận chuẩn mực quốc tế; (2) Chuyên nghiệp hóa môi trường làm việc và quản lý với chuẩn mực cao. (theo Tiêu chuẩn ISO 9001-2015 và theo Tiêu chuẩn AUN-QA)

 2. Quan điểm chỉ đạo: (1) Chất lượng và hiệu quả cao là mục tiêu hàng đầu; (2) Lấy các Tiêu chí của Tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng để  đo lường chất lượng đào tạo, không ngừng cải tiến chương trình đào tạo làm phương châm để điều hành mọi hoạt động của nhà trường hướng tới chuẩn mực quốc tế; (3) Tích cực đổi mới để phát triển nhanh, bền vững. 

       3. Chỉ tiêu cụ thể: 

(1). Tăng tỷ lệ đào tạo chất lượng cao: đạt 15% tổng quy mô đào tạo chính quy. Đảm bảo tỉ lệ SV/GV dưới 25, ưu tiên phát triển hai ngành đào tạo mũi nhọn là ngành Kiến trúc và ngành Kỹ thuật công trình xây dựng tiếp cận chuẩn mực quốc tế. Tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học, tập trung nghiên cứu và áp dụng các chương trình  đào tạo quốc tế có chất lượng trong lĩnh vực xây dựng và kiến trúc.

(2). Tỷ lệ SV có việc làm một năm sau khi tốt nghiệp đạt 80-85  %. 

(3). Thực hiện đánh giá ngoài trường đại học theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo 2 ngành Kiến trúc và Kỹ thuật công trình xây dựng theo các tiêu chí kiểm định chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN).

(4). Đẩy mạnh hoạt động Khoa học và Công nghệ của giảng viên, tăng cường các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên; chỉ số các bài báo được công bố từ Kỹ yếu cấp trường trở lên đạt 0,25bài/GV/năm. 

(5). Tỷ lệ giảng viên có học vị thạc sỹ trở lên đạt 90 %, trong đó tiến sĩ đạt khoản 10%

(6) Áp dụng toàn diện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 và theo tiêu chuẩn Đảm bảo chất lượng của Việt Nam.

(7). Kết nạp 40 đảng viên mới, trong đó có 20 đảng viên là sinh viên.

(8). Tập thể nhà trường đoàn kết nhất trí, phấn đấu hằng năm đạt danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”, “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”, 60% các chi bộ đạt danh hiệu “chi bộ trong sạch vững mạnh”, các tổ chức đoàn thể được xếp loại “xuất sắc”. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ giảng viên, nhân viên ngày được cải thiện và nâng cao.

 4. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể     

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW IX về “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, trên cơ sở mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn của Nhà trường, tập trung xây dựng Chiến lược phát triển Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến 2030. Đồng thời Đảng bộ phối hợp với HĐQT và BGH nhà trường sắp xếp, củng cố và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý khoa, phòng ban phù hợp với quy mô phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới. Tập trung vào công tác tuyển sinh, chất lượng đội ngũ quản lý và giảng dạy, tăng cường nghiên cứu Khoa học và hợp tác quốc tế, đảm bảo an ninh, quốc phòng để thực hiện thắng lợi mục tiêu và sứ mệnh của Trường giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến 2030.

2. Lãnh đạo  công tác tư tưởng          

Tham gia học tập, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết làn thứ tư BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng hiện nay” và Chỉ thị 29 –CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng về 5 xây-3 chống cho cán bộ, giảng viên và nhân viên và tăng cường giáo dục công dân, đạo đức lối sống cho Đoàn viên - sinh viên.

3. Lãnh đạo công tác  tổ chức, cán bộ

Đảng ủy phối hợp với Hội đồng Quản trị và Ban giám hiệu làm tốt công tác quy hoạch cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Trường giai đoạn 2015-2020. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày càng cao của xã hội.

4. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội 

Đảng ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo các tổ chức quần chúng: Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên tiếp tục nâng cao năng lực công tác, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học cũng như các hoạt động ngoại khóa nhằm phấn đấu giữ vững và phát huy cao hơn nữa những thành tích đạt được trong các phong trào Đoàn, Hội. Công đoàn tiếp tục chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giảng viên, nhân viên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ theo tinh thần chỉ đạo của Liên đoàn thành phố Đà Nẵng, đạt Công đoàn vững mạnh nhiều năm liền.

5. Xây dựng tổ chức đảng

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, giữ vũng khối đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh tập thể và khả năng lao động tự giác, sáng tạo, hiệu quả của mỗi đảng viên, giảng viên, cán bộ nhân viên, xây dựng Đảng bộ Trường trong sạch vững mạnh.

Đảng ủy phân công Đảng ủy viên phụ trách từng Chi bộ để triển khai ngay việc tổ chức thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội thông qua với các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đã đề ra. 

Đảng ủy trường giao cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra và giám sát, đôn đốc và giúp các chi bộ về các phương pháp kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng.

 

                IV.  NGHỊ QUYẾT CÁC NĂM CỦA ĐẢNG BỘ

 

1. Nghị quyết Đảng bộ trường năm 2016

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ĐẢNG BỘ QUẬN HẢI CHÂU

            ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                                *                                                    

                                                                                         Hải Châu,  ngày 19  tháng 01 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

 của Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

 
 
 


 Hội nghị Tổng kết đánh giá công tác năm 2015, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của đảng bộ ngày 19/01/2016 với sự tham dự của 89/92 Đảng viên trong đảng bộ (3 vắng có lí do). Về khách mời có Đ/c Nguyễn Công Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ quận ủy- Trưởng ban Tổ chức quận ủy, đại diện các Ban xây dựng đảng và văn phòng quận ủy tham dự; về lãnh đạo trường có KTS Phạm Sỹ Chức, Chủ tịch Hội đồng quản trị và GSTS. Nguyễn Tấn Quý, Hiệu trưởng tham dự.

Sau khi nghe Báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016 và Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong đảng năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016; nghe các phát biểu bổ sung của hội nghị, phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng thông báo nhiệm vụ trọng tâm của trường năm 2016 và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c Nguyễn Công Tiến. Hội nghị đã ra quyết nghị gồm những nội dung sau:

 

 Phần thứ nhất

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015

 Năm 2015, Đảng ủy và BTV Đảng ủy đã ban hành các văn bản để cụ thể hóa và tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy và nhiệm vụ được cấp trên giao; phối hợp với HĐQT, BGH nhà trường xây dựng các quy định, nội quy, quy chế để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường về các hoạt động tuyển sinh, đào tạo, khoa học – công nghệ, Hợp tác quốc tế, công tác sinh viên, đảm bảo chất lượng, thanh tra giáo dục, tổ chức cán bộ, xây dựng trường học không khói thuốc lá; làm tốt công tác an sinh xã hội; Về công tác chính trị tư tưởng: Đảng bộ đã thực hiện có kết quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 29-CT/TU và Chỉ thị 43-CT/TU  của Thành ủy Đà Nẵng; Về công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ; Đảng bộ đã thực hiện tốt Chỉ thị 10-CT-TW của ban Bí thư và Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của BTC Trung ương, phát triển đảng vượt chỉ tiêu, quản lý đảng viên đúng quy định 17-QĐ/TW và quy định 76-QĐ/TW, tổ chức đánh giá phân loại đảng viên và tổ chức đảng đúng quy định và thời gian; về công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy ban hành đầy đủ các văn bản và chỉ đạo thực hiện đúng kế hoạch đề ra; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời và có hiệu quả hoạt động của các đoàn thể quần chúng.

Đạt được những kết quả trên là do; (i) có sự lãnh đạo và chỉ đạo thường xuyên, kịp thời và có hiệu quả của Ban Thường vụ Quận ủy, của các Ban xây dựng đảng và của văn phòng quận ủy; (ii) đảng bộ có lợi thế từ sự ủng hộ có hiệu quả của Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu; vai trò của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng, tổ chức đảng và các đảng viên thể hiện được vị trí, vai trò của mình, tạo được niềm tin và chỗ dựa cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên (CB-GV-CNV-SV) và (iii) việc duy trì, thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

Đồng thời, cũng còn một số hạn chê như: một số chi bộ ghép từ hai hay nhiều đơn vị chuyên môn khác nhau, nên có những mặt chưa bao quát hết; vào kỳ nghỉ hè SV về quê nên 2 tháng hè chi bộ SV khó sinh hoạt được; một số đồng chí Đảng ủy viên do kiêm nhiệm nhiều công việc nên không dự họp thường xuyên với các chi bộ, theo dõi giám sát chưa chặt chẽ tình hình của các chi bộ được phân công phụ trách; một số đảng viên chưa mạnh dạn thể hiện tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình do ngại đụng chạm, sợ mất lòng đồng chí, đồng nghiệp; chưa lồng ghép được nhiều nội dung sinh hoạt chuyên đề trong các cuộc họp định kỳ của chi bộ.

 

 Phần thứ hai

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

I.Về phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm

1. Phương hướng:

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trong năm 2016; tiếp tục triển khai cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu, tính tiên phong, gương mẫu của Đảng viên và đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2016; tiếp tục thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4; Đảng ủy phối hợp với BGH lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ, khoa, phòng, bộ môn và các đoàn thể tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thi đua thực hiện 14 lĩnh vực công tác của Bộ GD&ĐT và 5 tiêu chuẩn của Cụm thi đua khối các trường CĐ, ĐH tại TP. Đà Nẵng lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường (27/11/2006-27/11/2016).

2. Nhiệm vụ trọng tâm

Lãnh đạo đảng viên và các tổ chức đoàn thể, vận động CB-GV-CNV-SV tiếp tục thực hiện sứ mạng, mục tiêu và tầm nhìn đến năm 2030 của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng như sau: “Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng phát triển thành đại học ứng dụng, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và trên đại học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và từng bước hội nhập quốc tế ”

 và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của nhà trường gắn với nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quận ủy Hải Châu và Thành ủy Đà Nẵng

II. Các chỉ tiêu chủ yếu

- 100% Đảng viên được đánh giá xếp loại đảng viên Đủ tư cách, thành nhiệm vụ;(trên 75% hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ)

- 50% Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

- Lãnh đạo Công đoàn phấn đấu đạt danh hiệu xuất sắc, Đoàn Thanh niên tiếp tục giữ vững danh hiệu thi đua năm 2015.

- Giới thiệu từ 15 đến 30 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng; kết nạp khoản 10 đảng viên mới.

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ CT, Chỉ thị 29-CT/TU và Chỉ thị 43-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.      

- Thực hiện chủ trương xây dựng Trường học không khói thuốc lá với 3 nội dung: không có CB-ĐV-GV-NV-SV hút thuốc trong khuôn viên trường; không mua, bán. vận chuyển thuốc lá trong khuôn  viên trường và không nhận tài trợ dưới bất kỳ hình thức nào liên quang đến hoạt động quảng cáo thuốc lá.

III. Nhiệm vụ và giải pháp    

1.Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng & an ninh  

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW IX về “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, trên cơ sở mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn của Nhà trường, tập trung xây dựng Chiến lược phát triển Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng giai đoạn 2016-2021, tầm nhìn đến 2030. 

Đảng bộ tập trung thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy về công tác thi đua, khen thưởng năm học 2015-2016, hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm của Trường năm 2016, phấn đấu lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường (27/11/2006-27/11/2016).

2. Lãnh đạo công tác tư tưởng          

Tham gia học tập, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015-2020.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 của BCT gắn với việc thực hiện Nghị quyết làn thứ tư BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng hiện nay” và Chỉ thị 29 –CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng về 5 xây-3 chống cho cán bộ, giảng viên và nhân viên.

Đối với sinh viên, cần có sự phối hợp giữa các khoa, bộ môn với phòng CTSV và tổ chức Đoàn, Hội trong việc quản lý tinh thần và thái độ học tập, tác phong lên lớp, tổ chức các hoạt động ngoại khóa. Đặc biết thông qua lồng ghép nội dung giảng dạy các môn Lý luận chính trị, Pháp luật đại cương và thông qua sinh hoạt giảng viên chủ nhiệm hằng tháng để tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, thái độ học tập cho sinh viên.

3. Về công tác xây dựng tổ chức, cán bộ

Thực hiện tốt Quy chế làm việc và mội quan hệ của Đảng ủy với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng và các tổ chức liên quan của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

Các chi bộ phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn trực thuộc trường tổ chức thực hiện Kế hoạch đánh giá, phân loại chất lượng giảng viên và Quy định về chức năng, nhiệm vụ và chế độ làm việc của giảng viên và trợ giảng của Hiệu trưởng.

4. Về công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng 

Tiếp tục quan tâm lãnh đạo các tổ chức quần chúng: Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên; nâng cao năng lực công tác, giảng dạy, học tập, hoạt động khoa học – công nghệ cũng như các hoạt động ngoại khóa nhằm phấn đấu giữ vững và phát huy cao hơn nữa những thành tích đạt được trong các phong trào Đoàn, Hội. Công đoàn tiếp tục chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giảng viên, nhân viên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ theo tinh thần chỉ đạo của Liên đoàn thành phố Đà Nẵng, đạt Công đoàn vững mạnh.

Các chi bộ phối hợp với các Tổ công đoàn trong phạm vi chi bộ vận động Cán bộ, Đảng viên, Đoàn viên thực hiện tốt Thỏa ước lao động tập thể ký kết.

5. Về công tác xây dựng tổ chức đảng

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ II của Đảng bộ và Nghị quyết của Đảng ủy Trường về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong đoàn viên - sinh viên.

Duy trì nề nếp sinh hoạt Ban Thường vụ, Ban chấp hành; thực hiện nội dung sinh hoạt Chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/W ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”

Ngoài các nội dung sinh hoạt trong chỉ thị, ít nhất mỗi quý một lần, chi bộ chọn một trong những vấn đề sau để lồng ghép sinh hoạt chuyên đề trong buổi sinh hoạt định kỳ:

- Các chuyên đề về học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên;

- Xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với việc thực hiện Chỉ thị 29 về 5 xây 3 chống và Chỉ thị 43 về Văn minh đô thị của Thành ủy Đà Nẵng;

- Thực hiện dân chủ trong sinh hoạt chi bộ;

- Đấu tranh phòng, chống lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội ở đơn vị;

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tạo nguồn phát triển đảng viên;

- Công tác quản lý và phân công công tác cho đảng viên;

- Biện pháp nâng cao chất lượng công tác, giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, nhân viên, giảng viên, sinh viên;

- Phương pháp tự nghiên cứu, học tập để không ngừng nâng cao trình độ kiến thức cho cán bộ, đảng viên v.v.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, giữ vũng khối đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh tập thể và khả năng lao động tự giác, sáng tạo, hiệu quả của mỗi đảng viên, giảng viên, cán bộ nhân viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

IV. Tổ chức thực hiên    

Giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ căn cứ Nghị quyết hội nghị và ý kiến chỉ đạo của cấp trên, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V của Đảng bộ Quận Hải Châu, Nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ II, chương trình công tác toàn khóa của Đảng bộ và các nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường để chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016 của Đảng bộ.

 

  Nơi nhận:                                                           T/M  HỘI NGHỊ

- Các Đảng ủy viên,                                           CHỦ TRÌ - BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

- Các chi bộ,

- CT. HĐQT và BGH,                                            (Đã ký tên và đóng dấu)

-Công đoàn, Đoàn TN trường                                                   

- Lưu VP. Đảng ủy.  

                                                                                              Lê Công Toàn                       

 

 

2. Nghị quyết Đảng bộ trường năm 2017

 

        ĐẢNG BỘ QUẬN HẢI CHÂU

               ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC

                                                           *

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                                                                                        Hải Châu,  ngày 12  tháng 01 năm 2017

 

                                                                      NGHỊ QUYẾT

 của Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

 Hội nghị Tổng kết đánh giá công tác năm 2016, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của đảng bộ ngày 12/01/2017 với sự tham dự của 95/99 Đảng viên trong đảng bộ (4 vắng có lí do). Về khách mời có Đ/c Phạm Xuân Thụ, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy- Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, đại diện các Ban xây dựng đảng và Văn phòng Quận ủy tham dự; về lãnh đạo trường có KTS Phạm Sỹ Chức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và GSTS. Nguyễn Tấn Quý, Hiệu trưởng, BGH và lãnh đạo các phòng, khoa tham dự.

Sau khi nghe Báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017 và Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong đảng năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; nghe các phát biểu bổ sung của hội nghị, phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng thông báo nhiệm vụ trọng tâm của trường năm 2017 và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c Phạm Xuân Thụ, Ủy viên BTV Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy. Hội nghị quyết nghị:

 Phần thứ nhất

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016

 Năm 2016, Đảng ủy và BTV Đảng ủy đã ban hành các văn bản để cụ thể hóa và tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy và nhiệm vụ được cấp trên giao; phối hợp với HĐQT, BGH nhà trường xây dựng các quy định, nội quy, quy chế để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường về các hoạt động tuyển sinh, đào tạo, khoa học – công nghệ, Hợp tác quốc tế, công tác sinh viên, đảm bảo chất lượng, thanh tra giáo dục, tổ chức cán bộ, xây dựng trường học không khói thuốc lá; làm tốt công tác an sinh xã hội; Về công tác chính trị tư tưởng: Đảng bộ đã thực hiện có kết quả Chỉ thị 03 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 29-CT/TU và Chỉ thị 43-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng; Về công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ; Đảng bộ đã thực hiện tốt Chỉ thị 10-CT-TW của ban Bí thư và Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của BTC Trung ương, phát triển đảng vượt chỉ tiêu, quản lý đảng viên đúng quy định 17-QĐ/TW và quy định 76-QĐ/TW, tổ chức đánh giá phân loại đảng viên và tổ chức đảng đúng quy định và thời gian; về công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy ban hành đầy đủ các văn bản và chỉ đạo thực hiện đúng kế hoạch đề ra; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời và có hiệu quả hoạt động của các đoàn thể quần chúng.  

Đạt được những kết quả trên là do; (i) có sự lãnh đạo và chỉ đạo thường xuyên, kịp thời và có hiệu quả của Ban Thường vụ Quận ủy, của các Ban xây dựng đảng và của văn phòng quận ủy; (ii) đảng bộ có lợi thế từ sự ủng hộ có hiệu quả của Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu; vai trò của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng, tổ chức đảng và các đảng viên thể hiện được vị trí, vai trò của mình, tạo được niềm tin và chỗ dựa cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên và sinh viên (CB-GV-CNV-SV) và (iii) việc duy trì, thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

Đồng thời, Đảng bộ cũng còn một số hạn chê như: sinh hoạt của Chi bộ sinh viên kỳ nghỉ hè; một số đồng chí Đảng ủy viên do kiêm nhiệm nhiều công việc nên không dự họp thường xuyên với các Chi bộ, theo dõi giám sát chưa chặt chẽ tình hình của các Chi bộ được phân công phụ trách; một số đảng viên chưa mạnh dạn thể hiện tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình do ngại đụng chạm, sợ mất lòng đồng chí, đồng nghiệp.

 Phần thứ hai

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

I.Về phương hướng, mục tiêu

1. Phương hướng:

Tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII; tiếp tục triển khai cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu, tính tiên phong, gương mẫu của Đảng viên và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nội dung đột phá là: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm” trong toàn khóa 2016-2021 của Đảng ủy; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ , thực hiện tinh thần Chỉ thị 29 CT/TU về 5 xây, 3 chống và Chỉ thị 43 – CT/TU về văn minh đô thị và chủ trương xây dựng “Thành phố 4 an” của Thành ủy.

2. Mục tiêu

Lãnh đạo đảng viên và các tổ chức đoàn thể, vận động CB-GV-CNV-SV tiếp tục thực hiện sứ mệnh, mục tiêu, chiến lược xây dựng trường giai đoạn 2016-2026 và tầm nhìn đến 2030 của Hội đồng Quản trị và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của nhà trường gắn với nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quận ủy Hải Châu và Thành ủy Đà Nẵng

II. Các chỉ tiêu chủ yếu

 1. Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ CT, Nghị quyết TW 4 khóa XII, Chỉ thị 29-CT/TU và Chỉ thị 43-CT/TU của Thành ủy; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW của BBT và Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của Ban Tổ chức TW;

2. Phấn đấu 100% Đảng viên được đánh giá xếp loại đảng viên Đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ (trên 75% hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), 50% Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Đảng bộ trong sạch vững mạnh; giới thiệu từ 15 đến 30 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng; kết nạp khoản 10 đảng viên mới.

3. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017; triển khai đánh giá trường theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục theo chuẩn chất lượng của Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA) trong năm 2017.

III. Nhiệm vụ và giải pháp    

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng & an ninh

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW VIII về “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, trên cơ sở mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn của Nhà trường, tập trung xây dựng Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2016-2026. 

2. Lãnh đạo công tác tư tưởng           

Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy, Quận ủy và Nghị quyết Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015-2020.

Tiếp tục hực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với nội dung đột phá là: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm” trong toàn khóa 2016-2021; triển kahi tốt việc thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XII), Chỉ thị 29, Chỉ thị 43 và Đề án thực hiện chương trình “Thành phố 4 an” của BTV Thành ủy.

Đối với sinh viên, thực hiện chỉ thị 42 của BBT về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030” kết hợp với Quyết định 1501 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường quản lý tinh thần và thái độ học tập, tác phong lên lớp, tổ chức các hoạt động ngoại khóa. 

3. Về công tác xây dựng tổ chức, cán bộ

Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế làm việc và mội quan hệ của Đảng ủy với Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng và các tổ chức liên quan của Trường. Các chi bộ phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn trực thuộc trường tổ chức thực hiện đánh giá, phân loại chất lượng giảng viên theo Kế hoạch số 148 ngày 25/10/2016 và Quy định về chức năng, nhiệm vụ và chế độ làm việc của giảng viên và trợ giảng số 741 ngày 15/10/2015 của Hiệu trưởng.

4. Về công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng 

Đảng ủy lãnh đạo các tổ chức quần chúng tiếp tục nâng cao năng lực công tác, giảng dạy, học tập, hoạt động khoa học – công nghệ cũng như các hoạt động ngoại khóa nhằm phấn đấu giữ vững và phát huy cao hơn nữa những thành tích đạt được trong các phong trào Đoàn, Hội. Công đoàn tiếp tục chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ theo tinh thần chỉ đạo của Liên đoàn thành phố Đà Nẵng, chỉ đạo BTV Công đoàn chuẩn bị tốt để tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ của Công đoàn trường. Các chi bộ phối hợp với các Tổ công đoàn trong phạm vi chi bộ vận động Cán bộ, Đảng viên, Đoàn viên thực hiện có hiệu quả chủ trương “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, tham gia Đề án thực hiện chương trình “thành phố 4 an” gắn với chương trình “thành phố 5 không, 3 có”; thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Chỉ đạo Đoàn trường về việc thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW ngày 25/8/2016 của BBT về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022; phối hợp với các đơn vị liên quan trong trường để triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2016-2017 số 861/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 28/11/2016 giữa Bộ GD&ĐT và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

5. Về công tác xây dựng tổ chức đảng

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ II (2015-2020) của Đảng bộ và Nghị quyết của Đảng ủy Trường về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong đoàn viên - sinh viên. Duy trì nề nếp sinh hoạt Ban Thường vụ, Ban chấp hành; thực hiện nội dung sinh hoạt Chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/W ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 trong tháng 6 năm 2017. Ngoài các nội dung sinh hoạt định kỳ, ít nhất mỗi quý một lần, chi bộ chọn một vấn đề để lồng ghép sinh hoạt chuyên đề. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, giữ vũng khối đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh tập thể và khả năng lao động tự giác, sáng tạo, hiệu quả của mỗi CB-ĐV-GV-CNV-SV, xây dựng Đảng bộ Trường trong sạch vững mạnh.

IV. Tổ chức thực hiên    

 Giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ căn cứ Nghị quyết hội nghị và ý kiến chỉ đạo của cấp trên, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V của Đảng bộ Quận Hải Châu, Nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ II, chương trình công tác toàn khóa của Đảng bộ và các nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường để chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ.

  Nơi nhận:                                                             T/M  HỘI NGHỊ

- Các Đảng ủy viên;                                               CHỦ TRÌ - BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

- Các chi bộ;

- CT. HĐQT, BGH;                                               (Đã ký tên và đóng dấu)

-Công đoàn, Đoàn TN trường                                                  

- Lưu VP. Đảng ủy.  

                                                                                                  Lê Công Toàn                        

 

3. Nghị quyết Đảng bộ trường năm 2018

 

        ĐẢNG BỘ QUẬN HẢI CHÂU

                    ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC

                                                           *                                       

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hải Châu, ngày 05 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

 của Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 

về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

 Hội nghị Tổng kết đánh giá công tác năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của đảng bộ ngày 05/01/2018; sau khi thảo luận, hội nghị đã quyết nghị:

 Phần thứ nhất

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017

 Năm 2017, Đảng ủy đã phối hợp chặc chẽ với Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Giám hiệu (BGH) lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trên các mặt: Thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tuyển sinh đạt 1.211 tăng 10,8% so với năm 2016; phát bằng tốt nghiệp cho 948 sinh viên; tổ chức nghiệm thu 27 đề tài khoa học công nghệ cấp trường; tỉ lệ sinh viên xếp loại hạnh kiểm xuất sắc và tốt tăng lên; công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm báo; Công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ và lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội đạt nhiều kết quả; Công tác xây dựng tổ chức đảng có nhiều tiến bộ, hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới.

Đạt được những kết quả trên là do; (i) Có sự lãnh đạo và chỉ đạo thường xuyên, kịp thời và có hiệu quả của Quận ủy, của các Ban xây dựng đảng và Văn phòng quận ủy; (ii) Được sự ủng hộ có hiệu quả của HĐQT và BGH; vai trò của Ban chấp hành, BTV Đảng ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng, tổ chức đảng và các đảng viên thể hiện được vị trí, vai trò của mình, tạo được niềm tin và chỗ dựa cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên (CB-GV-NV-SV) và (iii) Duy trì, thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Đảng ủy với HĐQT, BGH và các đoàn thể chính trị - xã hội trong trường.

Tuy nhiên, Đảng bộ cũng còn một số hạn chê như: một số đồng chí Đảng ủy viên do kiêm nhiệm nhiều công việc nên không dự họp thường xuyên với các Chi bộ, theo dõi giám sát chưa chặt chẽ tình hình của các Chi bộ được phân công phụ trách; còn một vài Đảng viên làm thủ tục chuyển đảng chính thức chậm; một số đảng viên chưa mạnh dạn tự phê bình và phê bình do ngại đụng chạm, sợ mất lòng đồng chí, đồng nghiệp.

 Phần thứ hai

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

I.Về phương hướng, mục tiêu

1. Phương hướng

Tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nội dung đột phá là: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm” trong toàn khóa 2016-2021 và “Đổi mới phong cách, tác phong làm việc gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân” của năm 2018; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị 29-CT/TU về 5 xây, 3 chống và Chỉ thị 43-CT/TU về văn minh đô thị và chương trình Thành phố “4 an” của Thành ủy.

2. Mục tiêu

Lãnh đạo đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội, vận động CB-GV-NV-SV thực hiện Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2017-2022 và tầm nhìn đến 2030 của Hội đồng Quản trị với sứ mệnh phát triển thành đại học ứng dụng và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của nhà trường gắn với nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quận ủy Hải Châu.

II. Các chỉ tiêu chủ yếu

 1. Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ CT, Nghị quyết TW 4 khóa XII, Chỉ thị 29-CT/TU, Chỉ thị 43-CT/TU và chương trình Thành phố “4 an” của Thành ủy; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW và Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của TW;

2. Phấn đấu 100% Đảng viên được đánh giá xếp loại đảng viên Đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ (trên 75% hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ), 50% Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Đảng bộ trong sạch vững mạnh; giới thiệu từ 15 đến 30 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng; kết nạp khoản 10 đảng viên mới.

3. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018; hoàn thành Đánh giá ngoài theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

III. Nhiệm vụ và giải pháp    

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW VIII về “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, trên cơ sở mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn của Nhà trường, tập trung thực hiện Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2017-2022 và tầm nhìn đến 2030 với sứ mệnh phát triển thành đại học ứng dụng.. 

2. Lãnh đạo công tác tư tưởng          

Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy, Quận ủy và Nghị quyết Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015-2020.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với nội dung đột phá: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm” trong toàn khóa 2016-2021 và năm 2018 là “Đổi mới phong cách, tác phong làm việc gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 (Khóa XII), Chỉ thị 29, Chỉ thị 43 và Đề án thực hiện chương trình Thành phố “4 an” của Thành ủy.

Đối với sinh viên, thực hiện chỉ thị 42 của BBT về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030” kết hợp với Quyết định 1501 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020”; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường quản lý tinh thần và thái độ học tập, tác phong lên lớp, tổ chức các hoạt động ngoại khóa. 

3. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ

Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế làm việc và mội quan hệ của Đảng ủy với Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng và các tổ chức liên quan của Trường. Các chi bộ phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn trực thuộc trường tổ chức thực hiện Quy định về chức năng, nhiệm vụ và chế độ làm việc của giảng viên và trợ giảng của Hiệu trưởng.

4. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị -  xã hội 

Đảng ủy lãnh đạo các tổ chức quần chúng tiếp tục nâng cao năng lực công tác, giảng dạy, học tập, hoạt động khoa học - công nghệ cũng như các hoạt động ngoại khóa nhằm phấn đấu giữ vững và phát huy cao hơn nữa những thành tích đạt được trong các phong trào Đoàn, Hội. Công đoàn tiếp tục chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chỉ đạo của Liên đoàn thành phố Đà Nẵng. Các chi bộ phối hợp với các Tổ công đoàn trong phạm vi chi bộ vận động CB-GV-NV-SV thực hiện có hiệu quả chủ trương “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, tham gia Đề án thực hiện chương trình Thành phố “4 an” gắn với chương trình Thành phố “5 không”, “3 có”; thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.  Đoàn Thanh niên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn trường lần thứ V, tiếp tục đổi mới, chuẩn hóa công tác phát triển Đảng để tăng cường công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống giúp cho CB-GV-NV-SV hình thành nếp sống văn hóa, gương mẫu trong giao tiếp và thái độ làm việc, học tập đúng đắn, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và xã hội.

5. Xây dựng tổ chức đảng

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ II (2015-2020) của Đảng bộ và Nghị quyết của Đảng ủy Trường về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong đoàn viên - sinh viên. Duy trì nề nếp sinh hoạt Ban Thường vụ, Ban chấp hành; thực hiện nội dung sinh hoạt Chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/W ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Duy trì thường xuyên tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” tại các buổi sinh hoạt chi bộ. Phổ biến Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và Quy định 86 về Giám sát trong đảng đến toàn thể đảng viên trong đảng bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, giữ vũng khối đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh tập thể và khả năng lao động tự giác, sáng tạo, hiệu quả của mỗi CB-ĐV-GV-NV-SV, xây dựng Đảng bộ Trường trong sạch vững mạnh.

IV. Tổ chức thực hiên    

Giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ căn cứ Nghị quyết hội nghị và ý kiến chỉ đạo của cấp trên, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V của Đảng bộ Quận Hải Châu, Nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ II, chương trình công tác toàn khóa của Đảng bộ và các nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường để chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ.

  Nơi nhận:                                                               T/M  HỘI NGHỊ

- Các Đảng ủy viên;                                                        Chủ trì - Bí thư Đảng ủy

- Các chi bộ;

- CT. HĐQT, BGH;                                                               

-Công đoàn, Đoàn TN trường                                  (Đã ký tên và đóng dấu)

- Lưu VP. Đảng ủy.  

                                                                                          Lê Công Toàn   

4. Nghị quyết Đảng bộ trường năm 2019                   

        ĐẢNG BỘ QUẬN HẢI CHÂU

                    ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC

                                                           *                                       

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hải Châu, ngày 10 tháng 01 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

 của Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng 

về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

 Hội nghị Tổng kết đánh giá công tác năm 2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của đảng bộ ngày 10/01/2019; sau khi thảo luận, hội nghị đã quyết nghị:

Phần thứ nhất

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Năm 2018, Đảng ủy tổ chức quán triệt, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên. Phối hợp với HĐQT, Ban Giám hiệu lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm: Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Công tác tuyển sinh đạt 104%; hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, BHYT sinh viên đạt 100%; công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm báo; Về lãnh đạo công tác tư tưởng; Công tác tổ chức, cán bộ; Công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội và Công tác xây dựng đảng đạt nhiều kết quả. Làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên mức độ nguy hại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đề cao trách nhiệm trong đấu tranh; quán triệt và thực hiện nghiêm túc NQTW 4,  Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị để đảng viên quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết đảng bộ năm 2018 (riêng chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới đã vượt chỉ tiêu của nhiệm kỳ, 49/40).

Tuy nhiên, Đảng bộ cũng còn một số hạn chê: Một số Đảng ủy viên do kiêm nhiệm nhiều công việc nên không dự họp thường xuyên với các Chi bộ, theo dõi giám sát chưa chặt chẽ tình hình của các Chi bộ được phân công phụ trách; còn một vài Đảng viên làm thủ tục chuyển đảng chính thức chậm; một số đảng viên chưa mạnh dạn tự phê bình và phê bình do ngại đụng chạm, sợ mất lòng đồng chí, đồng nghiệp.

 

 Phần thứ hai

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

I.Về phương hướng, mục tiêu

1. Phương hướng

Tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nội dung đột phá là: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm” trong toàn khóa 2016-2021 và “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” của năm 2019; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị 29-CT/TU về 5 xây, 3 chống và Chỉ thị 43-CT/TU về văn minh đô thị và chương trình Thành phố “4 an” của Thành ủy.

 

2. Mục tiêu

Lãnh đạo đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội, vận động CB-GV-NV-SV thực hiện Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2017-2022 và tầm nhìn đến 2030 của Hội đồng Quản trị với sứ mệnh phát triển thành đại học ứng dụng; gương mẫu thực hiện đánh giá công viêc theo Hệ thống chỉ số đánh giá thực hiện công việc (Key Performance Indicators – KPI) theo chủ trương của Ban Giám hiệu và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của nhà trường gắn với nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quận ủy Hải Châu.

II. Các chỉ tiêu chủ yếu

 1. Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ CT, Nghị quyết TW 4 khóa XII, Chỉ thị 29-CT/TU, Chỉ thị 43-CT/TU và chương trình Thành phố “4 an” của Thành ủy; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW và Hướng dẫn 09-HD/BTCTW của TW;

2. Phấn đấu 100% Đảng viên được đánh giá xếp loại đảng viên Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ hoàn thành xuất sức nhiệm vụ; Phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho Đoàn viên Công đoàn và Đoàn viên Thanh niên ưu tú; kết nạp khoản 05 đảng viên mới; Chuẩn bị tốt về nhân sự, nội dung đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 và đại hội đảng bộ trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Phấn đấu hoàn thành 6 nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường: (i) Hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019; (ii) Lãnh đạo tốt công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo; (iii) Áp dụng Hệ thống chỉ số đánh giá thực hiện công việc (Key Performance Indicators – KPI); (iv) Đổi mới hình thức và phương pháp đào tạo; (v) Thúc đẩy hoạt động Khoa học – Công nghệ và (vi) Xây dựng trường đại học thông minh trên nền tản của Công nghiệp 4.0.

III. Nhiệm vụ và giải pháp    

 1.Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW VIII về “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, tập trung thực hiện Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2017-2022 và tầm nhìn đến 2030 với sứ mệnh phát triển thành đại học ứng dụng; Phấn đấu hoàn thành 6 nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường: (i) Hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019; (ii) Lãnh đạo tốt công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo; (iii) Áp dụng Hệ thống chỉ số đánh giá thực hiện công việc (Key Performance Indicators – KPI); (iv) Đổi mới hình thức và phương pháp đào tạo; (v) Thúc đẩy hoạt động Khoa học – Công nghệ và (vi) Xây dựng trường đại học thông minh trên nền tản của Công nghiệp 4.0.

2. Lãnh đạo công tác tư tưởng

Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy, Quận ủy và Nghị quyết Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015-2020.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với nội dung đột phá: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm” trong toàn khóa 2016-2021 và năm 2019 là “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 (Khóa XII), Chỉ thị 29, Chỉ thị 43 và Đề án thực hiện chương trình Thành phố “4 an” của Thành ủy.

Đối với sinh viên, cần có sự phối hợp giữa các khoa, bộ môn với phòng CTSV và Đoàn TN tổ chức thực hiện chỉ thị 42/CT-TW ngày 24/03/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030” kết hợp với Nghị quyết số 09/2016/NQ-BCH ngày 07/4/2016 của Đảng ủy trường về triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020” của ngành Giáo dục và Kế hoạch số 19/KH-BGDĐT ngày 12/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Tổ chức phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020”; triển khai Kế hoạch số 25/2016/KH-BTV ngày 04/8/2016 của BTV Đảng ủy trường thực hiện Chỉ thị 05-CT/W ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường quản lý tinh thần và thái độ học tập, tác phong lên lớp, tổ chức các hoạt động ngoại khóa. Đặc biết thông qua lồng ghép nội dung giảng dạy các môn Lý luận chính trị, Pháp luật đại cương và thông qua sinh hoạt giảng viên chủ nhiệm hằng tháng để tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, thái độ học tập cho sinh viên.

3. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ

Thực hiện tốt Quy chế làm việc và mội quan hệ của Đảng ủy với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng và các tổ chức liên quan của Trường.

Các chi bộ và Công đoàn trường phối hợp với các Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở và Thỏa ước lao động tập thể.

4. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội

Đảng ủy lãnh đạo các tổ chức quần chúng tiếp tục nâng cao năng lực công tác, giảng dạy, học tập, hoạt động khoa học – công nghệ cũng như các hoạt động ngoại khóa nhằm phấn đấu giữ vững và phát huy cao hơn nữa những thành tích đạt được trong các phong trào Đoàn, Hội. Công đoàn tiếp tục chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chỉ đạo của Liên đoàn thành phố Đà Nẵng. Các chi bộ phối hợp với các Tổ công đoàn trong phạm vi chi bộ vận động CB-GV-NV-SV thực hiện có hiệu quả chủ trương “Năm văn hóa, văn minh đô thị”, tham gia Đề án thực hiện chương trình Thành phố “4 an” gắn với chương trình Thành phố “5 không”, “3 có”; thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.  Đoàn Thanh niên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn trường lần thứ V, tiếp tục đổi mới, chuẩn hóa công tác phát triển Đảng để tăng cường công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống giúp cho CB-GV-NV-SV hình thành nếp sống văn hóa, gương mẫu trong giao tiếp và thái độ làm việc, học tập đúng đắn, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và xã hội.

5. Xây dựng tổ chức đảng

Tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết nhiệm kỳ II (2015-2020) của Đảng bộ. Chuẩn bị tốt về nhân sự, nội dung cho đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 và đại hội đảng bộ trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.  Duy trì nề nếp sinh hoạt Ban Thường vụ, Ban chấp hành; thực hiện nội dung sinh hoạt Chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/W ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Duy trì thường xuyên tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” tại các buổi sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục phổ biến Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và Quy định 86 về Giám sát trong đảng đến toàn thể đảng viên trong đảng bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, giữ vũng khối đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh tập thể và khả năng lao động tự giác, sáng tạo, hiệu quả của mỗi CB-ĐV-GV-NV-SV, xây dựng Đảng bộ Trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

IV. Tổ chức thực hiên    

Giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ căn cứ Nghị quyết hội nghị và ý kiến chỉ đạo của cấp trên, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V của Đảng bộ Quận Hải Châu, Nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ II, chương trình công tác toàn khóa của Đảng bộ và các nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường để chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ, hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản mà Nghị quyết nhiệm kỳ II (2015-2020) đề ra./.

  Nơi nhận                                                                                      T/M  HỘI NGHỊ

- Quận ủy Hải Châu;                                                               Chủ trì - Bí thư Đảng ủy

- Các Đảng ủy viên, Các chi bộ;

- CT. HĐQT, BGH;                                                                 (Đã ký tên và đóng dấu)

-Công đoàn, Đoàn TN trường                                                   

- Lưu VP. Đảng ủy.  

                                                                         Lê Công Toàn