Đội ngũ cán bộ

Lê Tấn Ngọc

Trưởng phòng

Huỳnh Anh Tuấn

Phó trưởng phòng

Nguyễn Anh Dũng

Nhân viên

Đỗ Huy Kiểu

Nhân viên

Nguyễn Anh Quang

Nhân viên

Hồ Trung

Nhân viên