Đội ngũ cán bộ

Nguyễn Thị Oanh

Trưởng phòng

Nguyễn Thị Vy Hương

Phó trưởng phòng

Trần Thuận

Phó trưởng phòng

Phan Cảnh Đậu

Tổ trưởng Thiết bị

Phạm Thị Huệ

Nhân viên

Đinh Thị Lệ

Nhân viên

Nguyễn Thị Sen

Nhân viên

Phan Thị Sự

Nhân viên