Đội ngũ cán bộ

Nguyễn Thị Vy Hương

Trưởng phòng

Trần Thuận

Phó trưởng phòng

Phan Cảnh Đậu

Tổ trưởng Thiết bị

Phạm Thị Huệ

Nhân viên

Đinh Thị Lệ

Nhân viên

Phan Văn Nhân

Nhân viên

Nguyễn Thị Sen

Nhân viên

Phan Thị Sự

Nhân viên

Trần Thị Lệ Trinh

Phó trưởng phòng