Đội ngũ cán bộ

Phạm Anh Tú

Trưởng phòng

Nguyễn Hải Hoàn

Phó trưởng phòng


Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác Quốc tế