Ban chấp hành

Lê Công Toàn

Bí thư Đảng ủy

Phạm Sỹ Hải

Phó bí thư Đảng ủy

Lê Văn Thao

Ủy viên Ban Thường vụ

Phạm Sỹ Chức

Đảng ủy viên

Phạm Ngọc Đông

Đảng ủy viên

Trần Thị Mai Lan

Đảng ủy viên

Trần Thị Lệ Trinh

Đảng ủy viên (từ 5/2016)

Cao Xuân Tịnh

Đảng ủy viên

Huỳnh Văn Sỹ

Đảng ủy viên