Cơ cấu tổ chức

Cao Xuân Tịnh

Chủ tịch

Trần Thị Mai Lan

Phó chủ tịch

Hoàng Việt Hằng

Phó chủ tịch

Hồ Thị Luận

Ủy viên