Giới thiệu

 

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

      

 1. Giới thiệu chung:

 

      Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 270/2006/QĐ-TTg ngày 27/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ.  

Ngay từ khi triển khai hoạt động, Ban lãnh đạo nhà trường đã tập hợp các Đảng viên về tham gia công tác tại trường và lập tờ trình gởi Quận ủy Hải Châu xin phép thành lập chi bộ Đảng của trường.

Ngày 28/5/2007, Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu ban hành Quyết định số 677-QĐ/QU thành lập Chi bộ Đảng Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng với số lượng Đảng viên là 09 đồng chí. KTS. Phạm Sỹ Chức - Chủ tịch Hội đồng quản trị được chỉ định làm Bí thư chi bộ lâm thời.

Ngày 22/6/2008 Chi bộ với 36 đảng viên, tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ I, bầu Chi ủy gồm 05 đồng chí. Đến tháng 6/2011, Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu ban hành Quyết định 756-QĐ/QU nâng cấp Chi bộ thành Đảng bộ với 3 chi bộ trực thuộc và chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ (Đảng ủy) gồm 07 đồng chí. Tháng 12/2012, Đảng bộ có 04 Chi bộ trực thuộc với 64 Đảng viên và Đảng ủy được bổ sung 2 đồng chí nâng số Đảng ủy viên lên 09 đồng chí. Đảng ủy đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 03 đồng chí.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục & Đào tạo, của Thành uỷ Đà Nẵng và Quận uỷ Hải Châu, Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã cùng với Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu nhà trường lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ đề ra.

Ngày 24 và 25/4/2015, Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tổ chức đại hội lần thứ II, đã bầu Đảng ủy khóa II gồm 9 đ/c, Đảng ủy khóa II, phiên họp lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 3 đồng chí để tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

2. Chức năng và nhiệm vụ của Đảng bộ:

 

      Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hoạt động theo Quy định số 163- QĐ/TW ngày 15/4/2006 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong trường học, bệnh viện ngoài công lập.

 Chức năng của đảng bộ

Đảng bộ trường là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong đơn vị thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghĩa vụ của trường đối với Nhà nước và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên trong trường; xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Nhiệm vụ của đảng bộ

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

a) Lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong trường thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), hợp đồng và thoả ước lao động đã ký kết. Đoàn kết, động viên đảng viên và các thành viên trong trường đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao; chủ động ngăn ngừa, khắc phục những biểu hiện vi phạm pháp luật và các tiêu cực trong việc thu học phí, lệ phí,  tuyển sinh, đào tạo, cấp phát văn bằng chứng chỉ, v.v..

b) Tham gia với Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Hiệu trưởng trong việc xây dựng chiến lược mục tiêu, định hướng phát triển trường, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, công tác sinh viên; xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện công khai, minh bạch về tài chính và bảo đảm công bằng về phân phối theo các quy định của Nhà nước.

c) Lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong trường thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường và địa phương nơi trường đóng trụ sở.

2. Lãnh đạo công tác tư tưởng

a) Giáo dục đảng viên và tuyên truyền, vận động các thành viên trong trường tự giác chấp hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật và các quy định của Nhà nước; làm cho đảng viên, quần chúng trong trường nắm vững chủ trương xã hội hoá giáo dục của Đảng và Nhà nước.

b) Tuyên truyền, vận động các thành viên trong trường  xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, không vụ lợi, nâng cao phẩm chất đạo đức của người thầy giáo, người cán bộ làm công tác quản lý giáo dục.

3. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ

a) Chủ động phối hợp với Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng, thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảng, đoàn thể trong trường có đủ phẩm chất, năng lực, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm.

b) Đảng ủy chủ động tham gia ý kiến với Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng trong việc kiện toàn tổ chức, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét đánh giá và bố trí cán bộ trong trường.

c) Đề xuất kiến nghị với cơ quan có thầm quyền xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền.

4. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội

a) Lãnh đạo xây dựng các đoàn thể trong trường vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và điều lệ của mỗi đoàn thể; giáo dục, động viên đoàn viên, hội viên đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

b) Lãnh đạo Ban chấp hành công đoàn chủ động phối hợp với Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động phù hợp với pháp luật hiện hành, hợp đồng và thoả ước lao động đã ký kết; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các thành viên trong trường.

 

5. Xây dựng tổ chức đảng

a) Đảng ủy đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng đảng bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên.

b) Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thực hiện đúng các quy định về bảo vệ nội bộ; chống những biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và đạo đức, tư cách của người đảng viên.

c) Giáo dục đảng viên nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong trường.

d) Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền và phát triển đảng viên, bảo đảm tiêu chuẩn và quy trình; chú trọng bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng là Đoàn viên Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và những quần chúng ưu tú giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ.

đ) Thường xuyên kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên thực hiện điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy định, quy chế của Bộ GD&ĐT. Định kỳ hằng năm, Đảng ủy tổ chức để quần chúng tham gia góp ý về sự lãnh đạo của tổ chức đảng, trách nhiệm và vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên.

e) Xây dựng Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy (BTV) có đủ phẩm chất, năng lực, đoàn kết, gương mẫu, tiêu biểu cho đảng bộ và hoạt động có hiệu quả, được đảng viên, quần chúng tín nhiệm.

3. Về cơ cấu tổ chức – lãnh đạo

 3.1.Cơ cấu tổ chức – lãnh đạo khóa I, nhiệm kỳ 2010-2015

      a) Ban chấp hành Đảng bộ

 

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể

1

PGS. TS. Trần Cát

Bí thư Đảng ủy, Trưởng khoa Kỹ thuật hạ tầng và Quản lý Xây dựng.

2

KS. Phạm Sỹ Hải

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng & TTGD

3

TS. Lê Công Toàn

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.

4

KTS Phạm Sỹ Chức

Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

5

GS.TS. Nguyễn Tấn Quý

Ủy viên BCH Đảng bộ, Hiệu trưởng

6

KS. Trần Thị Mai Lan

Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng phòng Kế toán – Tài chính.

7

Ths. Nguyễn Mạnh Hà

Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng khoa Đào tạo liên thông

8

Ths. Nguyễn Sanh Châu

Ủy viên BCH Đảng bộ, Giảng viên

9

CN. Phạm Văn Mạnh

Ủy viên BCH Đảng bộ, phụ trách văn phòng Đảng ủy

 

       b) Các Chi bộ trực thuộc

 

TT

Tên Chi bộ

Họ và tên

Chức vụ

1

Chi bộ Khối Văn phòng

CN. Phạm Văn Mạnh

 

Bí thư

 

2

Chi bộ khoa Kiến trúc – Xây dựng

 

Ths. Trần Thị Bạch Điệp

Bí thư

 

3

Chi bộ khoa Đào tạo liên thông – Đô thị & QLXD

Ths. Nguyễn Mạnh Hà

 

Bí thư

 

4

Chi bộ khối Kinh tế - Xã hội

Ths. Nguyễn Thị Đà

 

Bí thư

 

5

Chi bộ khối Sinh viên

CN. Cao Xuân Tịnh

 

Bí thư

 

 

 c) Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

 

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

1

KS. Phạm Sỹ Hải

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

2

Ths. Nguyễn Mạnh Hà

Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

3

KTS Phạm Sỹ Chức

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

    

      d) Văn phòng Đảng ủy

 

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

1

CN. Phạm Văn Mạnh

Phụ trách Văn phòng

 

      3.2. Cơ cấu tổ chức - lãnh đạo khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

       a) Ban chấp hành Đảng bộ

 

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể

1

     TS. Lê Công Toàn

Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.

2

KS. Phạm Sỹ Hải

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng & TTGD

3

CN. Phạm Văn Mạnh

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phụ trách Văn phòng

4

KTS Phạm Sỹ Chức

Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

5

CN. Phạm Ngọc Đông

Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng phòng Công tác sinh viên

6

CN. Trần Thị Mai Lan

Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng phòng Kế toán – Tài chính.

7

Ths. Lê Văn Thao

Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng bộ môn Lý luận chính trị

8

Ths. Nhan Thị Thủy

Ủy viên BCH Đảng bộ, Giảng viên

9

Ths. Cao Xuân Tịnh

Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch công đoàn trường

 

       b) Các Chi bộ trực thuộc

 

TT

Tên Chi bộ

       Họ và tên

Chức vụ

1

Chi bộ khối Văn phòng

CN. Huỳnh Văn Sỹ

 

Bí thư

 

2

Chi bộ khoa Kiến trúc

 

  Th.s Nguyễn Thanh Hoàng

(ThS. Lê Thị Lan Phương, từ 01/3/2017)

Bí thư

 

3

Chi bộ khoa Xây dựng

Ths. Trần Thị Bạch Điệp

 

Bí thư

4

Chi bộ khoa Cầu đường

Ths. Trần Quốc Đạt (ThS Nguyễn Thị Thân Quí, từ tháng 6/2016)

Bí thư

5

Chi bộ khoa Kinh tế

Ths. Nguyễn Thị Đà

Bí thư

 

 

6

Chi bộ bộ môn Khoa học tự nhiên và cơ bản

Ths. Nhan Thị Thủy

Bí thư

7

Chi bộ bộ môn Lý luận chính trị

Ths. Lưu Hoàng Tuấn

Bí thư

8

Chi bộ khối Sinh viên

     Ths.. Cao Xuân Tịnh

(CN Phạm Ngọc Đông, từ 01/5/2016)

 

Bí thư

 

 

      c) Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

 

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

1

KS. Phạm Sỹ Hải

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

2

CN. Phạm Ngọc Đông

Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

3

CN. Trần Thị Lệ Trinh

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

    

      d) Văn phòng Đảng ủy

 

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

1

CN. Phạm Văn Mạnh

Chánh văn phòng

      

* Qua quá trình hoạt động, tháng 5/2016 và tháng 3/2017, Ban chấp hành Đảng bộ có một số thay đổi về nhân sự như sau:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể

1

     TS. Lê Công Toàn

Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.

2

KS. Phạm Sỹ Hải

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng & TTGD

3

TS. Lê Văn Thao

UV. BTV Đảng ủy (từ 3/2017), phụ trách công tác Tuyên giáo, Trưởng Bộ môn Lý luận chính trị

4

KTS Phạm Sỹ Chức

Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

5

CN. Phạm Ngọc Đông

Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng phòng Công tác sinh viên

6

CN. Trần Thị Mai Lan

Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng phòng Kế toán – Tài chính.

7

Ths. Cao Xuân Tịnh

Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn

8

CN Trần Thị Lệ Trinh

(từ 01/5/2016)

Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng phòng Hành chính- Tổng hợp

9

CN Huỳnh Văn Sỹ

(từ 3/2017)

Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng phòng Đào tạo

 

       b) Các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020 (từ 01/7/2017)

 

TT

Tên Chi bộ

     Họ và tên

Chức vụ

1

Chi bộ khối Văn phòng

    CN. Huỳnh Văn Sỹ

 

Bí thư

 

2

Chi bộ khoa Kiến trúc

 

    ThS. Nguyễn Ngọc Vũ

Bí thư

 

3

Chi bộ khoa Xây dựng

     KS. Hồ Công Tiến

 

Bí thư

4

Chi bộ khoa Cầu đường

   ThS. Nguyễn Thị Thân Quý

Bí thư

5

Chi bộ khoa Kinh tế

   ThS. Nguyễn Thị Đà

Bí thư

 

 

6

Chi bộ khoa Công nghệ - Ngoại ngữ

    TS. Lê Tấn Duy

Bí thư

7

Chi bộ các Bộ môn trực thuộc trường

    ThS. Lê Xuân Hòa

Bí thư

8

Chi bộ khối Sinh viên

    CN Phạm Ngọc Đông

 

Bí thư

       c) Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

 

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

1

KS. Phạm Sỹ Hải

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

2

CN. Phạm Ngọc Đông

Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

3

CN. Trần Thị Lệ Trinh

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

    

      d) Thường trực Văn phòng Đảng ủy

 

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng

1

ThS. Lê Thị Cẩm Giang

                                   Đảng viên

 

4. Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020

          a) Mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện sứ mạng, mục tiêu và tầm nhìn đến năm 2030 của Hội đồng quản trị như sau:

* Sứ mạng: “ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng phát triển thành đại học ứng dụng, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và trên đại học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và từng bước hội nhập quốc tế ”

* Mục tiêu: “ Xây dựng trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng phát triển thành đại học ứng dụng có uy tín trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ ở Việt Nam và khu vực; Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên có trình độ chuyên môn cao, có năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Đảm bảo cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển trường”

* Tầm nhìn đến năm 2030: “Phát triển thành đại học ứng dụng đào tạo đa ngành ở trình độ  đại học và trên đại học, đạt trình độ khu vực”

Để đạt mục tiêu trên, Đảng bộ cần tập trung vào những khâu đột phá: (1) Tổ chức đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ đạt chất lượng cao, hiệu quả cao, tiếp cận chuẩn mực quốc tế; (2) Chuyên nghiệp hóa môi trường làm việc và quản lý với chuẩn mực cao. (theo Tiêu chuẩn ISO 9001-2015 và theo Tiêu chuẩn AUN-QA)

 b) Quan điểm chỉ đạo: (1) Chất lượng và hiệu quả cao là mục tiêu hàng đầu; (2) Lấy các Tiêu chí của Tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng để  đo lường chất lượng đào tạo, không ngừng cải tiến chương trình đào tạo làm phương châm để điều hành mọi hoạt động của nhà trường hướng tới chuẩn mực quốc tế; (3) Tích cực đổi mới để phát triển nhanh, bền vững. 

       c) Chỉ tiêu cụ thể: 

(1). Tăng tỷ lệ đào tạo chất lượng cao: đạt 15% tổng quy mô đào tạo chính quy. Đảm bảo tỉ lệ SV/GV dưới 25, ưu tiên phát triển hai ngành đào tạo mũi nhọn là ngành Kiến trúc và ngành Kỹ thuật công trình xây dựng tiếp cận chuẩn mực quốc tế. Tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học, tập trung nghiên cứu và áp dụng các chương trình  đào tạo quốc tế có chất lượng trong lĩnh vực xây dựng và kiến trúc.

(2). Tỷ lệ SV có việc làm một năm sau khi tốt nghiệp đạt 80-85  %. 

(3). Thực hiện đánh giá ngoài trường đại học theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo 2 ngành Kiến trúc và Kỹ thuật công trình xây dựng theo các tiêu chí kiểm định chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN).

(4). Đẩy mạnh hoạt động Khoa học và Công nghệ của giảng viên, tăng cường các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên; chỉ số các bài báo được công bố từ Kỹ yếu cấp trường trở lên đạt 0,25bài/GV/năm. 

(5). Tỷ lệ giảng viên có học vị thạc sỹ trở lên đạt 90 %, trong đó tiến sĩ đạt khoản 10%

(6) Áp dụng toàn diện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 và theo tiêu chuẩn Đảm bảo chất lượng của Việt Nam.

(7). Kết nạp 40 đảng viên mới, trong đó có 20 đảng viên là sinh viên.

(8). Tập thể nhà trường đoàn kết nhất trí, phấn đấu hằng năm đạt danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”, “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”, 60% các chi bộ đạt danh hiệu “chi bộ trong sạch vững mạnh”, các tổ chức đoàn thể được xếp loại “xuất sắc”. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ giảng viên, nhân viên ngày được cải thiện và nâng cao.

 d) Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể     

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW IX về “đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, trên cơ sở mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn của Nhà trường, tập trung xây dựng Chiến lược phát triển Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến 2030. Đồng thời Đảng bộ phối hợp với HĐQT và BGH nhà trường sắp xếp, củng cố và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý khoa, phòng ban phù hợp với quy mô phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới. Tập trung vào công tác tuyển sinh, chất lượng đội ngũ quản lý và giảng dạy, tăng cường nghiên cứu Khoa học và hợp tác quốc tế, đảm bảo an ninh, quốc phòng để thực hiện thắng lợi mục tiêu và sứ mệnh của Trường giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến 2030.

2. Lãnh đạo  công tác tư tưởng          

Tham gia học tập, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết làn thứ tư BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng hiện nay” và Chỉ thị 29 –CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng về 5 xây-3 chống cho cán bộ, giảng viên và nhân viên và tăng cường giáo dục công dân, đạo đức lối sống cho Đoàn viên - sinh viên.

3. Lãnh đạo công tác  tổ chức, cán bộ

Đảng ủy phối hợp với Hội đồng Quản trị và Ban giám hiệu làm tốt công tác quy hoạch cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc Trường giai đoạn 2015-2020. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực công tác, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày càng cao của xã hội.

4. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội 

Đảng ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo các tổ chức quần chúng: Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên tiếp tục nâng cao năng lực công tác, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học cũng như các hoạt động ngoại khóa nhằm phấn đấu giữ vững và phát huy cao hơn nữa những thành tích đạt được trong các phong trào Đoàn, Hội. Công đoàn tiếp tục chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giảng viên, nhân viên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ theo tinh thần chỉ đạo của Liên đoàn thành phố Đà Nẵng, đạt Công đoàn vững mạnh nhiều năm liền.

5. Xây dựng tổ chức đảng

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, giữ vũng khối đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh tập thể và khả năng lao động tự giác, sáng tạo, hiệu quả của mỗi đảng viên, giảng viên, cán bộ nhân viên, xây dựng Đảng bộ Trường trong sạch vững mạnh.

Đảng ủy phân công Đảng ủy viên phụ trách từng Chi bộ để triển khai ngay việc tổ chức thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội thông qua với các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đã đề ra. 

Đảng ủy trường giao cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra và giám sát, đôn đốc và giúp các chi bộ về các phương pháp kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng.