Quyết định phân công Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020

QUYẾT ĐỊNH

Phân công Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

 khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020

                             

                                                     BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

 

- Căn cứ kết luận tại phiên họp thư 24 ngày 02/3/2017 của Đảng ủy;

- Theo đề nghị của Văn phòng Đảng uỷ,

 

                     QUYẾT ĐỊNH          

Điều 1. Phân công Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020, như sau:

1. Đ/c Lê Công Toàn, Bí thư Đảng uỷ: phụ trách chung; phụ trách công tác tổ chức, xây dựng đảng; giử mỗi quan hệ công tác giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu; phối hợp với Ban Giám hiệu trong công tác Đào tạo, Khoa học – Công nghệ, Kiểm định chất lượng giáo dục đại học, Thi đua khen thưởng và kỹ luật, công tác tổ chức nhân sự liên quan đến tổ chức đảng và các đoàn thể quần chúng.

2. Đ/c Phạm Sỹ Hải, Phó Bí thư Đảng ủy: trực tiếp làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Thường trực Đảng ủy, phụ trách Văn phòng Đảng ủy; phối hợp trong công tác Thanh tra Giáo dục, Thanh tra nhân dân và công tác pháp chế.

3. Đ/c Lê Văn Thao, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy: phụ trách công tác tuyên giáo của Đảng ủy; phối hợp trong công tác xuất bản; theo dõi chi bộ bộ môn Lý luận chính trị và chi bộ KHTN&CB.

4. Đ/c Phạm Sỹ Chức, Đảng ủy viên: phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu trong công tác tổ chức nhân sự, tài chính, kế hoạch, hợp tác quốc tế, quy hoạch, chiến lược phát triển trường.

5. Đ/c Trần Thị Mai Lan, Đảng ủy viên: phụ trách công tác tài chính của Đảng ủy.

6. Đ/c Phạm Ngọc Đông, Đảng ủy viên: Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra; Bí thư chi bộ khối sinh viên; phối hợp trong công tác sinh viên, quốc phòng - an ninh, cựu chiến binh.

7. Đ/c Cao Xuân Tịnh, Đảng ủy viên. Phụ trách công tác dân vận của Đảng ủy; phụ trách các đoàn thể; theo dõi chi bộ khoa Xây dựng và chi bộ khoa Cầu - Đường.

8. Đ/c Trần Thị Lệ Trinh, Đảng ủy viên: phối hợp trong công tác nữ công của trường; theo dõi chi bộ khoa Kinh tế và chi bộ khoa Kiến trúc.

9. Đ/c Huỳnh Văn Sỹ, Đảng ủy viên: Bí thư chi bộ khối Văn phòng; phối hợp trong công tác kế hoạch đào tạo, công tác khảo thí của trường

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc và các đoàn thể căn cứ quyết định thi hành./.