Danh sách khảo sát tiếng Anh, tin học theo chuẩn đầu ra tháng 03 năm 2017. ( cập nhập )
- Tiếng Anh (trình độ B)
- Tiếng Anh (TOEIC)
- Tin học