Thông báo về việc học lại các học phần và làm lại các đồ án môn học trong học kỳ II năm học 2017 – 2018

Ban Giám hiệu trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thông báo về việc tổ chức cho sinh viên các khóa học lại các học phần và làm lại các đồ án môn học trong học kỳ II năm học 2017 – 2018 nộp học phí bằng mức quy định trong năm 2016-2017, cụ thể như sau:

  1. Mức học lại các môn học:

Bậc học

Ngành học

Mức học phí cho 1 tín chỉ (đối với các khóa)

ĐạI học và liên thông cao đẳng lên đạI học

Mỹ thuật ứng dụng (MTUD) Đồ họa, Nội thất

360.000 đồng

Kiến trúc, Quy hoạch đô thị

345.000 đồng

Khối ngành kỹ thuật (XDDDCN, XD cầu đường, KTHTĐT, QLXD). Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ thông tin

310.000 đồng

Các ngành Kinh tế (Kế toán, TCNH, QTKD, QTDL), Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung

285.000 đồng

Các môn giáo dục đại cương bậc đại học

285.000 đồng

Cao đẳng

Cao đẳng kỹ thuật công trình xây dựng

270.000 đồng

Cao đẳng khối Kinh tế

260.000 đồng

Các môn giáo dục đại cương bậc cao đẳng

260.000 đồng

 Mức học phí cho việc hướng dẫn, bảo vệ đồ án môn học :

 a) Đồ án môn học (ĐAMH) khối ngành kinh tế                       200.000 đồng

b) Đồ án môn học khối ngành kỹ thuật                                    280.000 đồng

c) ĐAMH các ngành MTUD, Kiến trúc, Quy hoạch đô thị    

STT

Khối lượng thực hiện ĐAMH

(ĐVHT hoặc TC)

Mức học phí làm lại ĐAMH

1

2 TC

480.000 đồng

2

3 TC

720.000 đồng

3

4 TC

960.000 đồng

4

5 TC

1.200.000 đồng

 Thông báo này có hiệu lực thi hành từ ngày 02/01/2018 đến hết ngày 30/06/2018.