Lịch khảo sát lần 4 Ngoại ngữ, Tin học theo chuẩn đầu ra cho sinh viên khóa 2013 - 2018, 2014 - 2018; liên thông 2015 - 2017; liên thông 2016 - 2018
Click vào đây để xem lịch thi

Click vào đây để tải mẫu đơn