Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp tháng (đợt 8/6/2018, đợt 12/6/2018 và đợt 15/6/2018)
- Đợt 08/6/2018
- Đợt 12/6/2018
- Đợt 15/6/2018