Lịch ôn tập thi liên thông năm 2018
Thứ Ngày/tháng/năm Thời gian Môn Phòng Giảng viên
Năm 28/06/2017 17h30 - 20h00 Tiếng Anh cơ bản 201 Nguyễn Trần Lan Chi
Sáu 29/06/2017 17h30 - 20h00 Kết cấu Bê tông cốt thép 201 Nguyễn Hoàng Thu Thủy
Bảy 30/06/2017 17h30 - 20h00 Cơ học kết cấu 201 Trần Thị Nhật Nguyên
Chủ nhật 01/07/2017 17h30 - 20h00 Tiếng Anh cơ bản 201 Nguyễn Trần Lan Chi
Hai 02/07/2017 17h30 - 20h00 Kết cấu Bê tông cốt thép 201 Nguyễn Hoàng Thu Thủy
Ba 03/07/2017 17h30 - 20h00 Cơ học kết cấu 201 Trần Thị Nhật Nguyên
04/07/2017 17h30 - 20h00 Tiếng Anh cơ bản 201 Nguyễn Trần Lan Chi
Năm 05/07/2017 17h30 - 20h00 Kết cấu Bê tông cốt thép 201 Nguyễn Hoàng Thu Thủy
Sáu 06/07/2017 17h30 - 20h00 Cơ học kết cấu 201 Trần Thị Nhật Nguyên