LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019 (TUẦN 15)
STT Thứ  Ngày Thi Môn Thi Lớp thi PHÒNG
THI
THỜI
GIAN
1 Thứ 5 22/11/2018 Đấu thầu 14XD1 302 08h00
14XD2 
14XD3
14XD4
2 Thứ 5 22/11/2018 Công trình đô thị, công trình ngầm 14DT 507 08h00
3 Thứ 5 22/11/2018 Quản trị doanh nghiệp xây dựng 14QL
4 Thứ 5 22/11/2018 Chuyên đề cầu 14CD
5 Thứ 5 22/11/2018 Dự toán xây dựng 14XD1 506 14h00
6 Thứ 5 14XD2 
7 Thứ 5 14XD3
8 Thứ 5 14XD4
9 Thứ 5 22/11/2018 Định giá sản phẩm xây dựng 14QL
10 Thứ 5 22/11/2018 Kiến trúc và môi trường 14KT1 602 14h00
11 14KT2
12 14KT3
13 14KT4
14 Thứ 5 22/11/2018 Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị 14DT
15 Thứ 5 22/11/2018 Thi công cầu 14CD
16 Thứ 6 23/11/2018 Kinh tế xây dựng 14XD1 302 08h00
17 14XD2 
18 Thứ 6 23/11/2018 Quản lý và xử lý chất thải rắn 14DT
19 Thứ 6 23/11/2018 Thi công mặt đường 14CD
20 Thứ 6 23/11/2018 Kinh tế xây dựng 14XD3 507 08h00
21 14XD4
22 Thứ 6 23/11/2018 Tổ chức thi công 14XD1 412 14h00
23 14XD2 
24 Thứ 6 23/11/2018 Tổ chức thi công 14XD3 504 14h00
25 14XD4
26 Thứ 6 23/11/2018 Quản lý chất lượng xây dựng 14QL 604 14h00
27 Thứ 6 23/11/2018 Luật xây dựng 14KT1
28 14KT2 
29 14KT3
30  14KT4, 14QH
31 Thứ 6 23/11/2018 Quản lý và xử lý khí thải 14DT 607 14h00
32 Thí nghiệm công trình cầu đường 14CD