Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2018 (đợt 2) và năm 2019

Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2018 (đợt 2) và năm 2019

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2018 (đợt 2) và năm 2019. Chi tiết xin xem tại đây.

Thời hạn nộp đề xuất, đặt hàng: Thường xuyên, liên tục trong năm.

Các biểu mẫu:

- Mẫu Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố.

- Mẫu Phiếu đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố.