LỊCH THI LẦN 1 & 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019, KHOA NGOẠI NGỮ (TUẦN 19)
STT Môn Thi Lớp SV Giờ BĐ Phòng Ngày thi Thứ LẦN 1
1 Phiên dịch 2 15DA 7h30-10h00 202 02/01/2019 Thứ 4
2 Phiên dịch 3 15TA3 10h00-11h30 02/01/2019 Thứ 4
3 Phiên dịch 3 15TA1 13h30-15h00 202 02/01/2019 Thứ 4
4 Phiên dịch 3 15TA2 15h00-16h30 02/01/2019 Thứ 4
5 Tiếng Anh nhà hàng 15DA 14h00 306 02/01/2019 Thứ 4
6 Kỹ năng đọc nâng cao 15DA 8h00 202 05/01/2019 Thứ 7
7 Biên dịch 3 15TA1 8h00 202 07/01/2019 Thứ 2 LẦN 2
8 Biên dịch 3 15TA2
9 Biên dịch 3 15TA3
10 Kỹ năng viết nâng cao 15TA1 14h00 202 07/01/2019
11 Kỹ năng viết nâng cao 15TA2
12 Kỹ năng viết nâng cao 15TA3
13 Kỹ năng viết nâng cao 15DA
14 Kỹ năng thực hành nâng cao 2 15TA1 8h00 202 08/01/2019 Thứ 3
15 Kỹ năng thực hành nâng cao 2 15TA2
16 Kỹ năng thực hành nâng cao 2 15TA3
17 Kỹ năng đọc nâng cao 15TA1 14h00 202 08/01/2019
18 Kỹ năng đọc nâng cao 15TA2
19 Kỹ năng đọc nâng cao 15TA3
20 Kỹ năng đọc nâng cao 15DA
21 Phiên dịch 2 15DA 8h00 202 09/01/2019 Thứ 4
22 Phiên dịch 3 15TA3
23 Phiên dịch 3 15TA1
24 Phiên dịch 3 15TA2
25 Tiếng Anh nhà hàng 15DA 8h00 09/01/2019
26 Tiếng Anh Du lịch nâng cao 15DA 14h00 201 09/01/2019