LỊCH THI KTHP LẦN II - NĂM HỌC 2018-2019 (L18XD1)
STT Môn Thi Ngày Thi Lớp thi Thứ  Giờ Phòng thi
1 Hóa học đại cương 14/1/2019 L18XD1 Thứ 2 17g30 101
2 Cơ học cơ sở 2 14/1/2019 L18XD1 Thứ 2 18h30 101
3 Sức bền vật liệu 2 19/1/2019 L18XD1 Thứ 7 17g30 101
4 Kết cấu nhà bê tông cốt thép 19/1/2019 L18XD1 Thứ 7 18h30 101
5 Nền và móng 21/1/2019 L18XD1 Thứ 2 17g30 101
6 Cơ học kết cấu 2 21/1/2019 L18XD1 Thứ 2 18h30 101