Kết quả khảo sát Ngoại ngữ, Tin học theo chuẩn đầu ra tháng 3 năm 2019
- Tiếng Anh (IELTS)
- Tiếng Anh (VSTEP)
- Tiếng Trung Quốc (HSK4)
- Tiếng Trung Quốc (HSK2)
- Tin học