Thông báo v/v triển khai kế hoạch học kỳ hè và nghỉ hè năm học 2018 - 2019

Căn cứ “Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2018 – 2019” đã được Hiệu trưởng ký duyệt ngày 19/5/2018, học kỳ hè năm học 2018 – 2019 bắt đầu từ ngày 10/6/2019 đến ngày 10/08/2019 (từ tuần 44 đến tuần 52), cụ thể như sau:

 1. Đối với sinh viên
 1. Nghỉ hè 9 tuần: Từ ngày 10/6 đến 10/8/2019, trong đó có 8 tuần tổ chức học kỳ hè từ ngày 10/6 đến 03/8/2019 và 1 tuần tổ chức thi lại lần 2 học kỳ 2 năm học 2018 – 2019, từ ngày 05/8 đến ngày 10/8/2019.
 2. Lịch coi thi THPT Quốc gia của giảng viên từ ngày 23 đến 27/6/2019. Vì vậy, lịch học kỳ hè sẽ không bố trí lịch học tại tuần 46 (từ ngày 24 đến 28/6/2019).
 3. Sinh viên đăng ký học lại học kỳ hè, cử đại diện lập danh sách sinh viên đăng ký mở học các học phần và nộp đơn tại phòng Đào tạo và từng sinh viên có tên trong danh sách đăng ký mở lớp học phần đến Phòng Tài chính – Kế toán nộp học phí các học phần đăng ký (lưu ý: sinh viên không được thu hộ tiền học phí).
 1. Thời gian đăng ký tại phòng Đào tạo từ ngày 20/5 đến ngày 14/6/2019.
 2. Điều kiện mở lớp học kỳ hè cho mỗi lớp học phần được quy định như sau:
 1. Học phần lý thuyết và học phần vừa lý thuyết vừa thực hành: 25 SV trở lên (đối với sinh viên cuối khóa là 12 SV trở lên).
 2. Học phần hoàn toàn thực hành: 15 SV trở lên.
 3. Học phần Đồ án môn học: 05 SV trở lên.
 4. Đối với các lớp học phần không đủ số lượng quy định như trên phải được Hiệu trưởng phê duyệt.

            Nếu số lượng sinh viên đăng ký mở lớp không đảm bảo số lượng quy định như trên sẽ không được mở lớp học phần, sinh viên mang biên lai thu học phí học lại đến phòng Tài chính – Kế toán để nhận lại tiền đã nộp.

 1. Sinh viên thi lại lần 2 học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 phải theo dõi lịch thi lại trên MyDAU.
 2. Học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 bắt đầu từ ngày 12/8/2019.

 1. Đối với giảng viên
 1. Giảng viên trả kết quả điểm thi trước khi nghỉ hè về phòng Đào tạo.
 2. Giảng viên nghỉ hè từ ngày 01/7/2019 đến ngày 03/8/2019
 3. Các giảng viên được phân công giảng dạy học kỳ hè phải cập nhật thời khóa biểu trên MyDAU từ ngày 08/6 đến hết ngày 13/6/2019.
 4. Chuẩn bị năm học 2019 – 2020:
 1. 08h00 ngày 06/8/2019 họp triển khai nhiệm vụ năm học mới 2019 – 2020 (toàn trường).
 2. 14h00 ngày 06/8/2019 các khoa, bộ môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn chuẩn bị cho năm học mới.
 3. 08h00 ngày 07/8/2019 sinh hoạt chính trị đầu năm học (toàn trường).
 4. 14h00 ngày 07/8/2019 các chi bộ, các tổ công đoàn sinh hoạt theo đơn vị.
 1. Đối với cán bộ, nhân viên
 1. Lãnh đạo và giáo vụ các khoa: Hướng dẫn sinh viên đăng ký học kỳ hè đúng với nội dung thông báo trên và phân công giảng viên giảng dạy học kỳ hè.
 2. Phòng Tài chính – Kế toán: Thu học phí học kỳ hè và cấp biên lai, nếu học phần nào không đủ số lượng mở lớp, hoàn trả học phí đã nộp cho sinh viên.
 3. Phòng Đào tạo lập thời khóa biểu, phân công giảng dạy và tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ hè và lập lịch thi lại lần 2 học kỳ 2 năm học 2018 - 2019.
 4. Phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra Giáo dục: Kiểm tra lịch dạy học kỳ hè của giảng viên theo thời khóa biểu của phòng Đào tạo.
 5. Phòng Công tác sinh viên: Kiểm tra nề nếp, tác phong sinh viên khi lên lớp.
 6. Phòng Quản lý dự án và Quản trị thiết bị: Kiểm tra phòng học và trang thiết bị phục vụ giảng dạy được đảm bảo.

Lưu ý: Trong thời gian sinh viên và giảng viên nghỉ hè, các đơn vị bố trí cán bộ nhân viên nghỉ phép năm luân phiên theo chế độ (nếu có nhu cầu), đảm bảo nhiệm vụ của đơn vị mình vẫn hoạt động thông suốt.

            Để Kế hoạch học kỳ hè và nghỉ hè được triển khai đồng bộ, đề nghị lãnh đạo các đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên nghiêm túc chấp hành nội dung thông báo này.