Danh sách khảo sát chuẩn đầu ra trình độ Tiếng Anh, Tiếng Trung và Tin học (đợt tháng 11/2019)
- Tiếng Anh (IELTS)
- Tiếng Anh (VSTEP bậc 3)
- Tiếng Anh (VSTEP bậc 2)
- Tiếng Trung Quốc (HSK 2)
- Tiếng Trung Quốc (HSK 4)
- Tin học