Kết quả khảo sát chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học tháng 11 năm 2019
Tiếng Anh (IELTS)
Tiếng Anh (VSTEP bậc 3)
Tiếng Anh (VSTEP bậc 2)
Tiếng Trung Quốc (HSK 2)
Tiếng Trung Quốc (HSK 4)
Tin học