Thông báo về việc thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021.