Chức năng - Nhiệm vụ

I. CHỨC NĂNG:

Phòng KHCN- HTQT có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc quản lý và điều hành các lĩnh vực công tác sau:

- Hoạt động nghiên cứu khoa học – công nghệ (NCKH-CN) của giáo viên,

cán bộ nghiên cứu và sinh viên nhà trường.

- Phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân nước ngoài, các Bộ, các cơ quan ngành cấp tỉnh, thành phố, các trường đại học, cao đẳng, các viện và trung tâm NCKH-CN.

II. NHIỆM VỤ:

  1. Về Nghiên cứu khoa học :

- Chủ trì soạn thảo trình Ban Giám hiệu ban hành các qui chế, chế độ về hoạt động NCKH-CN trong trường, theo dõi và kiểm tra thực hiện.

- Hướng dẫn và tổ chức phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học thông qua Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường.

- Phối hợp với các phòng ban trong việc xây dựng, quản lý hồ sơ và lập kế hoạch sử dụng ngân sách khoa học công nghệ.

- Làm đầu mối hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong Trường thực hiện tiêu chuẩn kiểm định chất lượng về “Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ” và “Hợp tác quốc tế”.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.

  1. Về hợp tác quốc tế:

- Thực hiện chức năng tư vấn cho Ban Giám hiệu và Hội đồng quản trị về hợp tác quốc tế và điều phối các hoạt động đối ngoại của Trường.

- Thực hiện các công tác đối ngoại theo chỉ đạo của BGH và tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động đối ngoại của Trường cho BGH.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế.

- Xây dựng và phát triển các dự án, đề tài quốc tế.

- Phát triển khai thác quan hệ với các tổ chức có yếu tố nước ngoài.

- Làm công tác lễ tân đối với đoàn khách nước ngoài.

- Xác nhận các văn bằng, tài liệu dịch phục vụ công tác đối ngoại cho cán bộ, giảng viên của Trường.