Sứ mạng, mục tiêu, tầm nhìn, chính sách chất lượng

1. S MNG:

Trường Đại hc Kiến trúc Đà Nng phát trin thành trường đi hc thông minh theo đnh hướng ng dng; là mt trong nhng trường đi hc thông minh góp phn đc lc thc hin thành công mc tiêu chuyn đi s quc gia; đào to ngun nhân lc cht lượng cao, có kh năng hi nhp quc tế và đáp ng tt vi nhng yêu cu ca thi đi mi; xây dng môi trường nghiên cu khoa hc ng dng hin đi, làm đng lc thúc đy phát trin kinh tế tri thc; và góp phn nâng cao cht lượng cuc sng ca nhân dân

2. MC TIÊU:

 Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đào tạo nguồn nhân lực có đầy đủ kiến thức để khởi nghiệp; có năng lực phát triển cá nhân và kỹ năng làm việc nhóm để sáng tạo đổi mới; có khả năng đáp ứng nền kinh tế kỹ thuật số; có năng lực hội nhập vào thị trường lao động quốc tế và có trách nhiệm với cộng đồng”.

3. TM NHÌN

Tầm nhìn đến năm 2030: Phát triển thành trường đại học thông minh theo định hướng ứng dụng, là một trong những trường đại học hàng đầu về chuyển đổi số”.

 

4. CHÍNH SÁCH CHT LƯỢNG:

- Tuyn sinh và đào to ngun nhân lc cht lượng cao, trình đ chuyên môn vng vàng, kĩ năng ngh nghip toàn din và có trách nhim vi cng đng.
-
Đẩy mnh công tác truyn thông giáo dc trong nước, đy mnh công tác hp tác đào to, giao lưu, nghiên cu hc thut vi các đơn v, t chc, cơ s giáo dc trên thế gii, liên kết rng rãi vi các doanh nghip nhm mc đích nâng cao năng lc người hc, to cơ hi vic làm và sn sàng hoà nhp vi vai trò công dân toàn cu. 
-
Đầu tư vào cơ s vt cht, trang thiết b hin đi mt cách nhanh chóng và kp thi phc v công tác ging dy, nghiên cu và đm bo cht lượng đào to.

Tin tức liên quan

BA CÔNG KHAI

Thực hiện quy chế công khai năm học 2019 - 2020 (ngày 19/06/2020) - Thông báo công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm năm 2019 - 2020. (ngày 19/6/2020)

chi tiết

SỐ LIỆU TỔNG QUAN

- Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng hiện có 2 cơ sở và trụ sở chính tọa lạc tại địa chỉ 566 Núi

chi tiết

THÀNH TÍCH

Trong 5 năm qua, Trường đã tổ chức quán triệt nội dung các văn bản: Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến;

chi tiết