Trung tâm Hướng nghiệp và Truyền thông

 

A. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Trung tâm Hướng nghiệp & Truyền thông là một Bộ phận thuộc Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, có các chức năng nhiệm vụ sau:

Công tác hướng nghiệp

1. Chịu trách nhiệm liên hệ, kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp nhằm cập nhật thông tin về nhu cầu, yêu cầu về nguồn nhân lực (liên quan đến các chuyên ngành Trường ĐH Kiến trúc đào tạo).

Kịp thời phân tích, đánh giá thông tin báo cáo/cập nhật đến Ban Giám hiệu, Phòng, Khoa… nhằm đảm bảo chương trình đào tạo của Nhà trường luôn duy trì sự gắn kết với thực tế của “thị trường lao động”

2. Tham mưu, đề xuất đến Ban Giám hiệu các chương trình hợp tác giữa Nhà trường và các cơ quan, doanh nghiệp phục vụ nhiệm vụ hướng nghiệp cho sinh viên như:

  - Tham gia cùng Phòng, Khoa định hướng, hỗ trợ quá trình rèn luyện, học tập của sinh viên cho mục tiêu tự tin xin việc, tự tin làm việc và làm việc tốt.

  - Xây dựng danh sách các tổ chức, doanh nghiệp (đáp ứng tiêu chí: phù hợp, “chất lượng”) hợp tác tiếp nhận sinh viên kiến tập, thực tập.

   - Tham gia cùng Phòng, Khoa cho công tác hướng dẫn, đào tạo sinh viên các kiến thức, kỹ năng nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ kiến tập, thực tập.

  - Kết nối thông tin nhu cầu tuyển dụng của các tổ chức, doanh nghiệp, hỗ trợ sinh viên tìm kiếm, lựa chọn việc làm.

3. Tham gia/phối hợp/hỗ trợ các Phòng, Khoa, tổ chức đoàn thể của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thực hiện các nội dung công việc liên quan đến nhiệm vụ hướng nghiệp cho sinh viên.

4. Kết nối, tìm kiếm sự hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp, trung tâm đào tạo tham gia hỗ trợ đào tạo hướng nghiệp cho sinh viên.

5. Phối hợp với các các Phòng, Khoa, tổ chức đoàn thể xây dựng cơ sở dữ liệu về cựu sinh viên; thông tin về việc làm của sinh viên sau khi ra trường

Công tác truyền thông

1. Tham mưu Ban Giám hiệu về công tác truyền thông; quan hệ công chúng; quảng bá, phát triển “học hiệu” Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

2. Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch truyền thông hằng năm/ quý/ tháng bám sát hoạt động dạy & học, định hướng phát triển của Nhà trường.

3. Đầu mối làm việc với các cơ quan truyền thông, báo chí theo nội dung công việc được Ban Giám hiệu giao.

4. Tham mưu, đề xuất Ban Giám hiệu về định hướng, kế hoạch xây dựng, phát triển các kênh truyền thông, quảng bá của Nhà trường.

5. Tham mưu, đề xuất Ban Giám hiệu kế hoạch truyền thông, quảng bá trực tuyến (trên nền tảng Internet) phục vụ công tác tuyển sinh hằng năm và quảng bá, phát triển “học hiệu” Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng

6. Phối hợp, hỗ trợ Bộ phận tuyển sinh của nhà trường nhằm tăng cường hiệu quả công tác tuyển sinh thông qua các giải pháp truyền thông, quảng bá truyền thông và trực tuyến (trên các nền tảng Internet)

7. Chịu trách nhiệm quản trị, phát triển tin bài trên các kênh truyền thông chính thức của Nhà trường (Website, Fanpage, Group…)

8. Chịu trách nhiệm giám sát, điều phối các kênh truyền thông riêng của các Phòng/Khoa/Đoàn thể hoạt động theo đúng định hướng truyền thông đã được Ban Giám hiệu phê duyệt.

9. Hỗ trợ, tư vấn các Phòng/Khoa/Đoàn thể về mặt kỹ thuật, chuyên môn truyền thông trong việc vận hành, phát triển các kênh truyền thông riêng của các đơn vị.

10. Chịu trách nhiệm duy trì sự kết nối, thống nhất giữa các kênh truyền thông của Nhà trưởng (Kênh “tổng”) và các kênh truyền thông của các đơn vị (Kênh “nhánh”).

11. Phối hợp với các Phòng/Khoa/Đoàn thể trong công tác xây dựng, phát triển công tác truyền thông nội bộ nhằm:

   - Giáo dục tư tưởng, ý thức trong sinh viên (thông qua công tác truyền thông)

   - Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, thông tin đào tạo… đến cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên trong Nhà trường.

   - Xây dựng, phát huy sự gắn kết, đoàn kết trong tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên của Nhà trường.

B. CƠ CẤU TỔ CHỨC    

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

KS. Lê Nguyên Thái Lâm

Giám đốc

0935 224 456

2

CN. Đỗ Thị Hoài Thương

Nhân viên

0914 611891

3

CN. Bùi Thảo Hương

Nhân viên

034 421 5335