Ngày 29/10/2021

1. File các hồ sơ, biểu mẫu đăng ký đề tài KHCN gồm:

- Đơn đăng ký (Mẫu 1-01)

- Đề xuất (Mẫu 1-02)

- Thuyết minh (Mẫu 1-03)

- Biên bản họp hội đồng khoa học Khoa/Phòng/Ban (Mẫu 1-04)

- Danh sách các đề tài được thông qua HĐKH Khoa/Phòng/Ban (Mẫu 1-05)

Xem tại đây

Tin tức liên quan