Giới thiệu Phòng Đào tạo

I. CHỨC NĂNG

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về các nội dung công tác sau:

- Phối hợp với các Khoa xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo các ngành học và các loại hình đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường tổ chức đào tạo.

- Tổ chức việc thực hiện, kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động giảng dạy, học tập trong nhà trường theo đúng quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Trường.

II. NHIỆM VỤ

1. Tổ chức thực hiện các quy chế về đào tạo:

- Căn cứ vào tình hình và đặc điểm của Trường, cụ thể hoá các quy chế về đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thành các quy định và quy trình, trình Hiệu trưởng quyết định ban hành để áp dụng trong nhà trường.

2. Tổ chức và quản lý đào tạo:

-  Phối hợp với các Khoa để xuất với Ban giám hiệu cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo; xây dựng mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo của các ngành học, các trình độ đào tạo, các loại hình đào tạo. Trên cơ sở mục tiêu, chương trình đào tạo đã được Hiệu trưởng duyệt, lập kế hoạch giảng dạy từng năm học, từng học kỳ trình Hiệu trưởng phê duyệt để thực hiện.

- Phối hợp với các Khoa sắp xếp thời khóa biểu (TKB) cho các lớp từng học kỳ. Quản lý TKB, bố trí phòng học cho tất cả các lớp và chịu trách nhiệm điều phối giảng đường, phòng học để đảm bảo hoạt động giảng dạy, học tập tiến hành bình thường, suôn sẻ.

3. Tổ chức, kiểm tra theo dõi việc thực hiện kế hoạch giảng dạy trong học kỳ bao gồm lên lớp, thí nghiệm, thực hành, tham quan, thực tập, làm đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp...

4. Lập kế hoạch và sắp xếp phòng thi kết thúc học phần (kỳ thi chính và kỳ thi lại) và giám sát việc thực hiện của các Khoa.

- Phối hợp với các Khoa tổ chức việc học lại và thi lại các học phần trong học kỳ hè.

5. Cuối mỗi kỳ thi kết thúc học phần, nhập điểm đánh giá học phần của sinh viên các lớp, cập nhật và đối chiếu với việc nhập điểm của các Khoa đảm bảo chính xác.

6. Phối hợp với các Khoa chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xử lý sinh viên theo kết quả học tập cuối mỗi năm học theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Trường và giám sát các Khoa thực hiện nhanh quyết định xử lý của Hiệu trưởng ngay trong tháng đầu của năm học mới.

- Lập chính xác danh sách sinh viên từng lớp sau xử lý đầu mỗi năm học để quản lý việc học tập và thi cử của sinh viên, và gởi Phòng Công tác sinh viên để quản lý sinh viên và Tổ tài vụ để thu học phí.

- Phối hợp tốt với các Khoa trong việc quản lý sinh viên tạm ngừng tiến độ học tập.

7. Giải quyết kịp thời các thắc mắc, khiếu nại của sinh viên về chương trình, nội dung, kế hoạch giảng dạy và kết quả học tập.

8. Thường trực Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp của Trường. Làm các văn bản, quyết định thành lập Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp và các ban thư ký, ban đề thi, ban coi thi, ban chấm thi tốt nghiệp.

- Tổng hợp kết quả thi và bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên từng ngành học, từng trình độ đào tạo, báo cáo Hội đồng xem xét quyết định và làm quyết định công nhận tốt nghiệp.

9. Làm thủ tục xin cấp phôi bằng tốt nghiệp, chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh, giáo dục thể chất ở Bộ Giáo dục và Đào tạo, bàn giao phôi bằng tốt nghiệp, các loại chứng chỉ được cấp về Phòng Hành chính – Tổng hợp quản lý.

- Làm bằng tốt nghiệp trình Hiệu trưởng ký và tổ chức cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên theo đúng quy chế về quản lý cấp phát văn bằng tốt nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. Cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng an ninh và cấp giấy chứng nhận kết quả học tập cho sinh viên khi ra trường, chuyển trường.

11. Tiếp nhận, xem xét và trình Ban giám hiệu quyết định cho sinh viên chuyển trường, chuyển ngành học, tạm nghỉ học và bảo lưu kết quả học tập.

12. Thống kê, báo cáo thường kỳ và đột xuất về công tác đào tạo theo yêu cầu của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Hiệu trưởng.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

TS. Nguyễn Hải Hoàn

Trưởng phòng

0944850888

2

CN. Huỳnh Văn Sỹ

Phó Trưởng phòng

0914010123

3

ThS. Huỳnh Thị Minh Hiền

Phó Trưởng phòng

0905526066

4

CN. Trần Thị Mỹ Linh

Nhân viên

0905844488

5

CN. Hoàng Việt Hằng

Nhân viên

0905424380

6

ThS. Bùi Thị Thắm

Nhân viên

0905961648