Giới thiệu Phòng Công tác sinh viên

I. CHỨC NĂNG

Phòng Công tác sinh viên (CTSV) có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về các nội dung công tác sau:

 - Tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo và của địa phương trong công tác sinh viên, tiến hành các biện pháp thích hợp đưa công tác sinh viên vào nền nếp, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và dân chủ trong công tác sinh viên và đảm bảo cho sinh viên thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.

 - Quản lý sinh viên về học tập và rèn luyện, chú trọng công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống cho sinh viên. Cung cấp cho sinh viên thông tin cần thiết của Trường, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của sinh viên và giải quyết kịp thời những thắc mắc của sinh viên.

  - Phối hợp tốt với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (ĐTNCSHCM) và Hội sinh viên trong công tác sinh viên.

II. NHIỆM VỤ

1. Công tác hành chính:

- Thường trực Hội đồng tuyển sinh Trường, xử lý hồ sơ xét tuyển, đảm bảo sự chính xác điểm trúng tuyển của từng sinh viên, làm và gởi giấy báo nhập học. Phối hợp với Phòng Hành chính – Tổng hợp tổ chức tiếp nhận sinh viên mới nhập học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo và nhà Trường. Sắp xếp, bố trí các lớp sinh viên, chỉ định ban cán sự lớp (lớp trưởng, lớp phó) lâm thời trong thời gian đầu khoá học. Bàn giao các lớp sinh viên về các Khoa, chuyển danh sách sinh viên các lớp về Phòng Đào tạo và Tổ Tài vụ.

 - Làm và cấp thẻ sinh viên, thẻ thư viện chậm nhất một tháng sau khi sinh viên nhập học và thay đổi thẻ sinh viên đối với những trường hợp bị xử lý (ngừng tiến độ, học lại) hoặc phải chuyển lớp.

- Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ sinh viên theo nội dung của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 58/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 - Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến sinh viên như xác nhận là sinh viên của Trường để sinh viên được vay tín dụng đào tạo và sinh viên thuộc diện chính sách được hưởng các chế độ trợ cấp của Nhà nước; giới thiệu sinh viên với công an phường, xã để tìm nơi trọ học và đề nghị nhận xét đối với từng sinh viên ngoại trú về thái độ công dân, ý thức chấp hành pháp luật và quan hệ với nhân dân địa phương cuối mỗi học kỳ; thường trực tiếp sinh viên và hướng dẫn sinh viên đến các phòng, ban liên quan hoặc Ban giám hiệu (nếu xét thấy cần thiết) để giải quyết các yêu cầu của sinh viên.

- Tiếp nhận và giải quyết mọi đơn từ, khiếu nại, khiếu tố liên quan đến sinh viên để giải quyết hoặc báo cáo Ban giám hiệu giải quyết.

2. Công tác tổ chức, quản lý học tập và rèn luyện của sinh viên:

- Tổ chức, quản lý việc học tập của sinh viên như theo dõi việc thực hiện thời khoá biểu, kiểm tra việc học tập của sinh viên trên lớp, phối hợp với các Khoa và giảng viên đứng lớp để triển khai các hình thức điểm danh tại lớp học.

- Cấp giấy phép cho sinh viên nghỉ học từ 3 ngày đến 1 tuần (từ 1 đến 3 ngày do Trưởng, Phó khoa quyết định, từ 1 tuần trở lên phải được Ban giám hiệu cho phép); phối hợp với các Khoa xử lý sinh viên nghỉ học không phép từ 1 tuần trở lên và báo cáo Ban giám hiệu quyết định.

 - Kiểm tra sinh viên thực hiện nội quy học đường.

 - Triển khai thực hiện việc đánh giá ý thức học tập và rèn luyện của sinh viên theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo và hướng dẫn thực hiện quy chế này của Hiệu trưởng.

- Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật sinh viên của Trường. Tổ chức thực hiện thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên theo Quy chế học sinh, sinh viên của trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” đầu khoá học và đầu mỗi năm học.

- Tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi sinh viên giỏi, olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích hoạt động học tập khác.

- Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho sinh viên theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 50/2007/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo.

- Tổ chức đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng với đại diện sinh viên.

- Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia hoạt động của tổ chức Đảng và đoàn thể trong Trường; phối hợp với Đoàn TNCS HCM, Hội sinh viên và các tổ chức chính trị, xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên có môi trường rèn luyện, phấn đấu.

- Tổ chức tư vấn học tập, nghề nghiệp, việc làm cho sinh viên.

3. Công tác y tế, thể thao, văn hoá, văn nghệ:

- Phối hợp với Phòng Hành chính – Tổng hợp tổ chức thực hiện công tác y tế trường học, tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên khi vào nhập học; chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho sinh viên trong thời gian học tập theo quy định; đề nghị Hiệu trưởng xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập.

- Tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; phối hợp với bộ môn Giáo dục thể chất, Đoàn TN, Hội SV tổ chức thi đấu và tham gia các giải văn nghệ, thể thao của Trung ương và địa phương.

4. Công tác an ninh, chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội:

- Phối hợp với các cấp chính quyền và công an địa phương trên địa bàn Trường đóng và nơi sinh viên ngoại trú trọ học xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho sinh viên, giải quyết các vụ việc liên quan đến sinh viên.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến sinh viên, hướng dẫn sinh viên chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế; phát hiện và xử lý sinh viên có hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế, ...

- Tư vấn pháp lý, tâm lý xã hội cho sinh viên.

- Tổ chức triển khai thực hiện Quy chế công tác học sinh, sinh viên ngoại trú ban hành kèm theo Quyết định số 43/2002/QĐ-BGDĐT ngày 22/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo.

5. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên:

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách Nhà nước đối với sinh viên về học bổng, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác liên quan đến sinh viên.

- Tổ chức thực hiện các chế độ của nhà Trường đối với sinh viên tàn tật, khuyết tật, sinh viên diện chính sách, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

CN. Phạm Ngọc Đông

Trưởng phòng

0935172555

2

CN. Nguyễn Thị Mỵ

Nhân viên

0985030435

3

CN. Trương Văn Trí

Nhân viên

0935739731

4

CN. Nguyễn Văn Mão

Nhân viên

0834879679