Giới thiệu Phòng Tài chính - Kế toán

I. CHỨC NĂNG

     Phòng Tài chính – Kế toán có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về công tác tài chính kế toán; thực hiện, theo dõi, giám sát và kiểm tra việc thu chi, sử dụng các nguồn tài chính theo quy định của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

- Giúp Hiệu trưởng quản lý toàn bộ các nguồn vốn hiện có, phân phối, sử dụng các nguồn vốn theo đúng quy định của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

- Lập kế hoạch thu, chi, ngân quỹ theo quý và theo năm trình Hiệu trưởng duyệt và triển khai thực hiện.

- Thực hiện việc thu, chi, cấp phát, thanh toán ...cho các hoạt động của Trường, kể cả lương, phụ cấp hàng tháng, BHXH, BHYT, phúc lợi tập thể, trợ cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

- Phối hợp với Phòng Hành chính – Tổng hợp trong các công tác sau:

     + Mua sắm tài sản, sửa chữa thiết bị đồ gỗ, công cụ, dụng cụ, văn phòng phẩm.

     + Kiểm kê tài sản (định kỳ, đột xuất)

     + Làm thủ tục thanh lý, xử lý tài sản.

     + Tiếp nhận, bàn giao tài sản khi tăng giảm, mới điều đến hoặc mua về, điều đi chuyển nhượng.

- Tổ chức thu học phí, lệ phí các loại và các khoản thu hợp pháp khác.

- Tổ chức việc bồi dưỡng, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn, chế độ chính sách mới cho cán bộ nhân viên trong phòng và các đơn vị có thu trực thuộc Trường.

- Định kỳ tổ chức tự kiểm tra và kiểm tra hoạt động tài chính, công tác kế toán của các đơn vị có thu trực thuộc Trường. Đề xuất việc xử lý các sai phạm (nếu có) theo Nghị định của Chính phủ về “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài chính kế toán”.

- Soạn thảo các văn bản có liên quan về công tác tài chính, quản lý tài sản trình BGH ký ban hành để phổ biến và thực hiện trong Trường, đồng thời kiểm tra giám sát đôn đốc việc thực hiện.

- Thực hiện chế độ kê khai thuế, báo cáo tài chính với các cơ quan chức năng theo quy định của Nhà nước

- Cuối mỗi năm, lập quyết toán tài chính, thực hiện chế độ kiểm toán để báo cáo Hội đồng Quản trị, Đại Hội đồng Cổ đông.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

CN. Trần Thị Mai Lan

Trưởng phòng

   0935038868

2

CN. Vũ Thị Thanh Thúy

Thủ quỹ

0904335013

3

CN. Nguyễn Thị Bích Lan

Nhân viên

0977195556

4

CN. Nguyễn Thị Kiều Nguyên

Nhân viên

0935038868

5

CN. Lê Thị Thùy Dung

Nhân viên

0935870625