Giới thiệu Phòng Tổng hợp

I. CHỨC NĂNG

Phòng Tổng hợp có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong công tác hành chính tổng hợp, kế hoạch và tài chính; thực hiện theo dõi, giám sát và kiểm tra việc thu chi, sử dụng các nguồn tài chính theo quy định của Nhà nuớc và của Nhà trường; phụ trách việc quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị; mua sắm trang thiết bị và vật tư phục vụ công tác đào tạo của Trường.

II. NHIỆM VỤ

1. Công tác kế hoạch - tài chính:

- Giúp Hiệu trưởng quản lý toàn bộ các nguồn vốn hiện có, phân phối, sử dụng các nguồn vốn theo đúng quy định của Nhà nước và của Nhà trường.

- Lập kế hoạch thu, chi ngân sách theo quý và theo năm. Thực hiện kế hoạch đã được duyệt.

- Thực hiện việc thu, chi, cấp phát, thanh toán, vv... cho các hoạt động của Trường, kể cả lương hàng tháng, BHXH, phụ cấp, trợ cấp học bổng, phúc lợi tập thể.

- Phối hợp với Ban quản lý dự án xây dựng trong các công tác sau:

     + Mua sắm tài sản, sửa chữa thiết bị đồ dùng.

     + Xây dựng, sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc.

     + Kiểm kê tài sản (định kỳ, đột xuất)

     + Thanh lý, xử lý tài sản.

     + Tiếp nhận, bàn giao tài sản mua mới, tài sản phải điều chuyển hoặc san nhượng.

- Theo dõi, kiểm tra, thực hiện thanh toán tiền điện thoại, internet, và các thiết bị hành chinh của Trường với cơ quan chủ quản.

- Đặt mua và quản lý các loại tem thư, bưu phẩm, phong bì của Nhà trường.

- Quản lý kho tài sản, vật tư và các tài sản chờ xử lý, thanh lý của Trường.

- Tổ chức thu học phí các loại và các khoản thu hợp pháp khác trong chế độ quy định.

- Tổ chức việc bồi dưỡng, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn, chế độ chính sách mới cho cán bộ công chức trong phòng và các đơn vị thuộc Trường

- Thuờng xuyên định kỳ tổ chức tự kiểm tra và kiểm tra các đơn vị trực thuộc Trường về công tác quản lý tài chính kế toán. Đề xuất việc xử lý các sai phạm (nếu có) theo Nghị định của Chính phủ về “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài chính kế toán”

- Soạn các văn bản có liên quan về công tác tài chính, tài sản để phổ biến và thực hiện trong Trường, đồng thời kiểm tra giám sát đôn đốc việc thực hiện.

2. Công tác hành chính:

- Nhận văn bản, xử lý ban đầu và tổ chức chu chuyển văn bản trong nội bộ Nhà trường và giữa Nhà trường với cơ quan bên ngoài.

- Tổ chức tốt công tác lưu trữ, quản lý các văn bản gốc của Trường và cấp trên theo quy định của công tác lưu trữ.

- Quản lý, sử dụng con dấu của Nhà trường theo quy định của Nhà nước.

- Đánh máy, photocopy các tài liệu, văn bản, giấy tờ phục vụ cho công tác chung của Nhà trường.

- Quản lý máy điện thoại, máy fax trong toàn trường, đảm bảo liên lạc giữa các đơn vị và giữa Trường với cơ quan bên ngoài.

- Quản lý chặt chẽ việc sử dụng các loại giấy giới thiệu, giấy đi đường, giấy mời họp. Phân phối các loại báo chí, bản tin, tài liệu...

- Quản lý các phòng họp, các phòng làm việc của BGH. Tổ chức phục vụ lễ tân cho các cuộc họp của BGH hoặc của các đơn vị được BGH cho phép.

- Tiếp đón khách ngoài trường đến công tác, tham quan. Thông báo mời các đơn vị liên quan đến làm việc. Hướng dẫn khách, cán bộ công chức và sinh viên đến làm việc với BGH. Dự và ghi văn bản các cuộc họp của BGH, các buổi làm việc của BGH với các đơn vị trong trường và với khách ngoài trường (trừ trường hợp BGH không yêu cầu).

- Xử lý các văn bản quản lý, các thông tin qua văn thư, điện thoại, fax, báo cáo BGH và thông báo cho các đơn vị trong toàn trường theo yêu cầu của BGH.

- Soạn thảo các văn bản giao dịch theo yêu cầu của BGH. Trình BGH các văn bản do các đơn vị và cá nhân gửi đến để xin chữ ký.

- Quản lý và điều hành xe con cho các nhu cầu đi công tác của BGH và các đơn vị theo quy định hiện hành của Nhà trường

- Theo dõi và thực hiện các quy định về hiếu, hỷ đối với cán bộ công chức theo quy định hiện hành.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

ThS. Nguyễn Thị Vy Hương

Trưởng phòng

   0905003677

2

CN. Trần Thị Lệ Trinh

Phó Trưởng phòng

0914000216

3

CN. Phạm Thị Mỹ Hạnh

Nhân viên

0905649884

4

CN. Châu Thị Ngọc Hiền

Nhân viên

0905844234

5

CN. Nguyễn Thị Ánh Thơ

Nhân viên

0349568801