Giới thiệu Phòng Đảm bảo Chất lượng

I. CHỨC NĂNG

-  Tham mưu giúp Hiệu trưởng và trực tiếp tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến việc quản lý nhà trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000.

-  Thực hiện công tác khảo sát, đánh giá chất lượng giáo dục trong nội bộ trường.

-  Điều phối công tác đánh giá, kiểm định ở cấp độ nhà trường và cấp độ chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn quốc tế và của Bộ GD&ĐT.

II. NHIỆM VỤ

1.  Công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO

-  Kiểm soát, cập nhật và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đã được phê duyệt và ban hành.

-  Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức các hoạt động nhằm cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

-  Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc lập Mục tiêu chất lượng (MTCL) và Kế hoạch thực hiện MTCL năm học của trường và các đơn vị.

-  Lập kế hoạch và triển khai việc đánh giá nội bộ các đơn vị.

-  Định kỳ báo cáo cho lãnh đạo trường kết quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng và đề xuất các cải tiến.

-  Đề xuất về các nguồn lực cần thiết cho việc cập nhật và duy trì hệ thống quản lý chất lượng trong nhà trường.

-  Kiểm soát, cập nhật các qui trình, biểu mẫu đã được phê duyệt, phân phối tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng.

-  Biên soạn, sửa đổi các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng khi có yêu cầu của lãnh đạo trường.

-  Liên hệ với các tổ chức đánh giá ngoài để thực hiện công việc hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng của trường.

2.  Công tác khảo sát, đánh giá chất lượng giáo dục trong nội bộ trường

-  Theo dõi, cập nhật các tiêu chuẩn chất lượng và kiểm định chất lượng trong lĩnh vực giáo dục.

-  Nghiên cứu, lập kế hoạch triển khai việc áp dụng các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cho hoạt động đào tạo của trường.

-  Hỗ trợ các đơn vị triển khai các hoạt động đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo kế hoạch của nhà trường.

-  Triển khai công tác tự đánh giá hằng năm và các hoạt động trong quy trình kiểm định chất lượng giáo dục.

-  Kiểm tra việc thu thập, lưu trữ và định kỳ hàng tháng cập nhật thông tin và minh chứng của trường và của các đơn vị theo các tiêu chuẩn đánh giá.

-  Xây dựng nội dung, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao nhận thức cho cán bộ viên chức về công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.

-  Thực hiện công tác thông tin, truyền thông về kiểm định chất lượng giáo dục.

-  Thực hiện khảo sát ý kiến của sinh viên về chất lượng giáo dục của nhà trường, xử lý và chuyển giao dữ liệu cho các đơn vị liên quan.

3.  Công tác đánh giá, kiểm định theo các tiêu chuẩn quốc tế và của Bộ GD&ĐT

-  Nghiên cứu, cập nhật hệ thống tiêu chuẩn đánh giá các chương trình đào tạo của quốc tế và của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đề xuất việc lựa chọn tiêu chuẩn đánh giá.

-  Đăng ký kiểm định chất lượng nhà trường theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT.

-  Tổ chức các hoạt động đánh giá nội bộ chương trình đào tạo theo các chuẩn quốc tế

-  Chuẩn bị các điều kiện để đăng ký kiểm định chương trình đào tạo theo các chuẩn quốc tế.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

TS. Hoàng Tịnh Bảo

Trưởng phòng

0933319743

2

ThS. Nguyễn Hồng Diệu Hương

Phó Trưởng phòng

0905986869

3

ThS. Nguyễn Thị Nga My

Nhân viên

0986196765

4

ThS. Phan Nguyên Thùy Trâm

Nhân viên

0933594838