Giới thiệu Phòng Tổ chức - Nhân sự

I. CHỨC NĂNG

     Phòng Tổ chức - Nhân sự có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong công tác xây dựng, kiện toàn bộ máy quản lý trong trường; tổ chức, quản lý, bồi dưỡng và qui hoạch đội ngũ cán bộ của trường; bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên; trợ lý cho Ban giám hiệu; thực hiện công tác đối ngoại của Trường.

II. NHIỆM VỤ

1. Công tác tổ chức - cán bộ, chế độ chính sách:

- Nghiên cứu, tham mưu xây dựng, phát triển và đề xuất tổ chức bộ máy quản lý; xây dựng chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, cách thức làm việc của các đơn vị trong nhà trường phù hợp trong từng giai đoạn.

- Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu cho Ban giám hiệu xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, ban hành hoặc bãi bỏ các nội quy, quy định trong nội bộ Trường nhằm đảm bảo việc điều hành, kiểm tra và giám sát mọi hoạt động của Trường theo đúng các quy định hiện hành.

- Lập kế hoạch về nhu cầu nhân sự hàng năm, tham mưu và tổ chức tuyển dụng cán bộ, giảng viên, nhân viên. Soạn thảo và trình ký các quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động, nâng ngạch, nâng bậc lương hàng năm theo đúng các qui định của Nhà nước.

- Tham mưu xây dựng, quy hoạch, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên. Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên. Phối hợp với các khoa, phòng, ban đánh giá cán bộ, giảng viên, nhân viên hàng năm trên các phương diện như phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn...

- Làm thường trực các Hội đồng: xét tuyển dụng, thi tuyển giảng viên, nhân viên, xét nâng lương, nâng ngạch, khen thưởng - kỷ luật của Trường. Tham mưu cho Ban giám hiệu thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ, giảng viên, nhân viên như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chế độ khác theo đúng quy định của Nhà nước.

- Quản lý chặt chẽ, cập nhật hồ sơ, lý lịch của cán bộ viên chức toàn trường, thẩm tra, xác minh lý lịch khi cần. Phối hợp với các bộ phận liên quan nắm diễn biến tư tưởng., lịch sử chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác của cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Trường.

2. Công tác tổng hợp:

- Tổng hợp, dự thảo kế hoạch, chương trình công tác hằng năm, hằng quý, hàng tháng. Theo dõi, tổ chức thực hiện kế hoạch của Nhà trường ở các đơn vị.

- Chuẩn bị báo cáo sơ kết, tổng kết hành tháng, quý, học kỳ và năm học hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thuộc phạm vi chức năng của từng phòng, ban, khoa.

- Chuẩn bị nội dung để tổ chức các hội nghị tổng kết, sơ kết; hội nghị giao ban của BGH với các đơn vị.

- Nắm số liệu, thống kê, tổng hợp qua các đơn vị, cung cấp kịp thời cho BGH và cho cấp trên nếu có yêu cầu.

3. Công tác bảo vệ:

- Xây dựng nội quy, quy chế về công tác bảo vệ trị an phù hợp với điều kiện thực tế của trường. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội quy, kịp thời xử lý những việc làm sai trái với quy định chung của Nhà trường.

- Chủ động phối hợp cùng Công an địa phương, với các đơn vị liên quan, xây dựng kế hoạch bảo vệ trị an trong toàn trường. Tổ chức tuần tra, canh gác 24/24 giờ trong ngày. Thường trực tại cổng chính của Trường.

- Khi xảy ra vụ việc có liên quan đến tính mạng, tài sản trong trường, khẩn trương bố trí lực lượng bảo vệ hiện trường, thu nhập tài liệu và báo cáo cho BGH và công an kịp thời đến giải quyết.

- Hướng dẫn cán bộ, sinh viên và khách đến trường liên hệ công tác để các phương tiện đi lại vào nơi quy định.

- Xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy trong toàn trường, tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy, đảm bảo nhanh chóng ứng phó kịp thời khi có cháy xảy ra.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

CN. Lê Tấn Ngọc

Trưởng phòng

0905608598

2

ThS. Huỳnh Anh  Tuấn

Phó Trưởng phòng

0903586563

3

CN. Nguyễn Thị Khánh Ly

Nhân viên

0905649884