Ngày 09/11/2021

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã ký kết biên bản ghi nhớ với Trường Đại học Mahasarakham – Thái Lan gồm các nội dung trao đổi, giao lưu học thuật và văn hoá giữa hai đơn vị. 

Trong năm 2020 Nhà trường đã cử 09 giảng viên tham gia chương trình đào tạo cao học về Nghệ thuật thị giác và Mỹ thuật ứng dụng do Đại học Mahasarakham (Thái Lan) tổ chức. Học viên tham gia chương trình được khuyến khích tinh thần sáng tạo mỹ thuật lồng ghép các yếu tố văn hoá đặc trưng dân tộc cũng như phương pháp & kỹ năng nghiên cứu dựa trên những dữ liệu thu thập được trong suốt quá trình tham gia khoá học.