Ngày 24/02/2023

Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Hiệu trưởng ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hợp tác Quốc tế và Truyền thông:

I. QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

1. Chức năng:

 • Là đầu mối tư vấn cho Ban Giám hiệu (BGH) và Hội đồng trường về hoạt động hợp tác quốc tế và điều phối hoạt động đối ngoại của Trường;
 • Thực hiện các công tác đối ngoại theo chỉ đạo của BGH và tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động công tác đối ngoại của Trường cho BGH;
 • Tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế;
 • Xây dựng, triển khai các chương trình và dự án quốc tế;
 • Phát triển và khai thác quan hệ với các tổ chức có yếu tố nước ngoài;
 • Làm công tác lễ tân đối với các đoàn khách nước ngoài;
 • Biên dịch, phiên dịch các sự kiện, tài liệu phục vụ công tác đối ngoại của Trường. 

2. Nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Thực hiện các chức năng tư vấn và điều phối hoạt động đối ngoại:

 • Là đầu mối tiếp nhận xử lý thông tin với các tổ chức quốc tế, tổ chức có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai quan hệ hợp tác;
 • Liên hệ với cơ quan trong nước về công tác đối ngoại như: Bộ Ngoại giao, Ủy ban người Việt sống ở nước ngoài, Vụ Hợp tác Quốc tế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Ngoại vụ, Công an thành phố Đà Nẵng để quản lý những người nước ngoài đến thăm và làm việc tại trường cũng như quản lý du học sinh của Trường theo đúng quy định của nhà nước.

2.2. Thực hiện chức năng tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động công tác đối ngoại của Trường cho BGH:

 • Là đầu mối tổng hợp báo cáo hoạt động hợp tác quốc tế định kỳ theo quy định của

Trường;

 • Xây dựng kế hoạch và chiến lược hợp tác quốc tế trình BGH phê duyệt theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của BGH.

2.3. Thực hiện chức năng tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế:

 • Tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện quốc tế thuộc các chương trình, dự án, mạng lưới mà Phòng làm đầu mối thực hiện hoặc theo chỉ đạo của BGH;
 • Phối hợp, hỗ trợ và tư vấn các đơn vị công tác chuẩn bị và tổ chức các hội thảo quốc tế;
 • Tiếp nhận báo cáo của các đơn vị và lưu trữ thông tin về các hội nghị, hội thảo, sự kiện quốc tế.

2.4. Thực hiện chức năng xây dựng và triển khai các chương trình, dự án quốc tế:

 • Là đầu mối xây dựng các chương trình, dự án quốc tế;
 • Tham gia công tác quản lý và điều hành chương trình, dự án quốc tế theo sự chỉ đạo của BGH;
 • Phối hợp, hỗ trợ và tư vấn các đơn vị thuộc Trường trong quá trình thực hiện chương trình, dự án quốc tế.

2.5. Thực hiện chức năng phát triển và khai thác quan hệ với các tổ chức có yếu tố nướcngoài:

 • Tìm hiểu thông tin về các tổ chức quốc tế, mạng lưới các trường đại học và đề xuất

BGH về việc tham gia vào các tổ chức, mạng lưới này;

 • Khai thác quan hệ với các tổ chức có yếu tố nước ngoài (cơ sở giáo dục, tổ chức chính phủ và phi chính phủ, doanh nghiệp) để đề xuất và tổ chức các hoạt động hợp tác, trao đổi và tài trợ giữa các tổ chức với Nhà trường.

2.6. Thực hiện chức năng lễ tân đón các đoàn khách Quốc tế:

 • Tổ chức đón các đoàn khách quốc tế theo các quy định hiện hành của Nhà nước;
 • Phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện công tác lễ tân đối với các đoàn khách quốc tế;
 • Tham gia hoặc chủ trì buổi đón khách quốc tế theo sự phân công và chỉ đạo của BGH;
 • Tiến hành đàm phán và trao đổi với đối tác nước ngoài để thống nhất nội dung các văn bản hợp tác;
 • Tổ chức các lễ ký kết văn bản hợp tác của Trường với các đối tác nước ngoài;
 • Lưu trữ thông tin và tài liệu về nội dung các buổi đón tiếp, làm việc với đối tác nước ngoài.

2.7. Thực hiện chức năng về biên dịch, phiên dịch:

 • Là đầu mối bố trí, giới thiệu, đề xuất phiên dịch cho các buổi làm việc của Trường với khách nước ngoài, tham dự các hoạt động đối ngoại, tham dự hội nghị, hội thảo, lễ ký kết văn bản hợp tác với các đối tác nước ngoài và các đoàn ra;
 •  Tổ chức biên dịch các tài liệu phục vụ cho công tác trao đổi, nghiên cứu, tham khảo cho đề xuất hợp tác hoặc theo sự phân công của BGH 

III. QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VỀ TRUYỀN THÔNG

  1. Chức năng:

 • Tham mưu BGH về việc quảng bá học hiệu Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.
 • Tổ chức và triển khai truyền thông nội bộ và truyền thông bên ngoài và truyền thông tuyển sinh.
 • Thực hiện công tác thiết kế các sản phẩm truyền thông của Nhà trường.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGH.

2. Nhiệm vụ:

 • Tham mưu xây dựng các chiến lược truyền thông, phát triển học hiệu Nhà trường;
 • Xây dựng và quản trị hiệu quả các kênh truyền thông đa phương tiện chính thức của Nhà Trường: Trực tiếp, Website, Fanpage…
 • Xây dựng kế hoạch truyền thông nội bộ, truyền thông bên ngoài và truyền thông tuyển sinh.
 • Thực hiện công tác thiết kế các ấn phẩm phục vụ hoạt động truyền thông;
 • Hỗ trợ các Khoa, Phòng, Trung tâm trong các hoạt động truyền thông nhằm đảm bảo sự thống nhất về thông tin, chuyên nghiệp và nhất quán về cách thức thực hiện;
 • Quản lý thông tin, hình ảnh của Trường trên các phương tiện thông tin đại chúng; là đầu mối quản lý quan hệ của Trường với các cơ quan báo chí; tham mưu lãnh đạo Trường về công tác xử lý khủng hoảng truyền thông;
 • Thực hiện các hoạt động khác liên quan đến công tác truyền thông dưới sự phân công của BGH.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Lãnh đạo và nhân viên Phòng Hợp tác Quốc tế và Truyền thông, các Khoa, Phòng, Ban có liên quan có trách nhiệm thực hiện quy định này.

Trong quá trình thực hiện, theo đề nghị của các đơn vị, Hiệu trưởng sẽ có quyết định điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển của Nhà trường.