Ngày 29/10/2021

STT

TÊN ĐỐI TÁC

LOGO

1

Đại học Dân tộc Quảng Tây

Media/1_TH1057/FolderFunc/202110/Images/thiet-ke-khong-ten-20211029100919-e.png

 

2

Đại học Mahasarakham

Media/1_TH1057/FolderFunc/202110/Images/thiet-ke-khong-ten-1-20211029100934-e.png

 

3

Công ty TNHH VietNam Angency

Media/1_TH1057/FolderFunc/202110/Images/thiet-ke-khong-ten-2-20211029101735-e.png

 

 

4

Công ty TNHH Straight Vit Nam

Media/1_TH1057/FolderFunc/202110/Images/thiet-ke-khong-ten-3-20211029105016-e.png

 

5

Công ty Fuisu

Media/1_TH1057/FolderFunc/202110/Images/thiet-ke-khong-ten-5-20211029105855-e.png

 

6

Công ty Takara Việt Nam

Media/1_TH1057/FolderFunc/202110/Images/thiet-ke-khong-ten-7-20211029110649-e.png

 

7

Công ty Ocean

Media/1_TH1057/FolderFunc/202110/Images/thiet-ke-khong-ten-6-20211029110705-e.png

 

8

Công ty UN Habitat

Media/1_TH1057/FolderFunc/202110/Images/thiet-ke-khong-ten-4-20211029105725-e.png