Ngày 06/11/2021

  1. Phuong Hanh Tran, Kim Phuc Tran (2016), The efficiency of CUSUM schemes for monitoring the coefficient of variation, DOI: 10.1002/asmb.2213.

Tin tức liên quan