Ngày 21/09/2022

Quy trình đào tạo, bồi dưỡng Trợ giảng thành Giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng được ban hành kèm theo QĐ số 500/QĐ-ĐHKTĐN ngày 14/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Tập tin đính kèm