Ngày 21/09/2022

Chi tiết Quy trình tuyển dụng và đào tạo giảng viên của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng được ban hành theo QĐ số 500/QĐ-ĐHKTĐN ngày 14/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Tập tin đính kèm

Tin tức liên quan

Quy trình tuyển dụng giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Quy trình tuyển dụng giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng