Ngày 29/10/2021

Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2021

Media/1_TH1057/FolderFunc/202112/Images/1-20211207031721-e.jpg

1. DMTC Hội đồng giáo dục liên kết Chăn nuôi, thú y, thủy sản năm 2021 Xem tại đây.

 

2. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Cơ học năm 2021 Xem tại đây.

 

3. DMTC Hội đồng giáo sư liên kết ngành Cơ khí - động lực năm 2021 Xem tại đây.

 

4. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin năm 2021 Xem tại đây.

 

5. DMTC Hội đồng giáo dục ngành Dược học năm 2021 Xem tại đây.

 

6. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2021 Xem tại đây.

 

7. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Giao thông vận tải năm 2021 Xem tại đây.

 

8. DMTC Hội đồng giáo dục ngành Giáo dục học năm 2021 Xem tại đây.

 

9. DMTC Hội đồng giáo dục Hóa học - Công nghệ thực phẩm năm 2021 Xem tại đây.

 

10. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học An ninh năm 2021 Xem tại đây.

 

11. DMTC Hội đồng giáo sư Khoa học Quân sự năm 2021 Xem tại đây.

 

12. DMTC Hội đồng giáo dục Khoa học trái đất - Mỏ năm 2021 Xem tại đây.

 

13. DMTC Hội đồng giáo dục ngành Kinh tế năm 2021 Xem tại đây.

 

14. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Luật học năm 2021 Xem tại đây.

 

15. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Luyện kim năm 2021 Xem tại đây.

 

16. DMTC Hội đồng giáo dục ngành Ngôn ngữ học năm 2021 Xem tại đây.

 

17. DMTC Hội đồng giáo sư liên kết Nông nghiệp - Lâm nghiệp năm 2021 Xem tại đây.

 

18. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Sinh học năm 2021 Xem tại đây.

 

19. DMTC Hội đồng giáo dục liên kết Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học năm 2021 Xem tại đây.

 

20. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Tâm lý học năm 2021 Xem tại đây.

 

21. DMTC Hội đồng giáo dục ngành Thuỷ lợi năm 2021 Xem tại đây.

 

22. DMTC Hội đồng giáo dục ngành Toán học năm 2021 Xem tại đây.

 

23. DMTC Hội đồng giáo dục liên kết Triết học - Xã hội học - Chính trị học năm 2021 Xem tại đây.

 

24. DMTC Hội đồng giáo dục ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao năm 2021 Xem tại đây.

 

25. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Văn học năm 2021 Xem tại đây.

 

26. DMTC Hội đồng giáo dục Cơ quan năm 2021 Xem tại đây.

 

27. DMTC Hội đồng giáo dục ngành Xây dựng - Kiến trúc năm 2021 Xem tại đây.

 

28. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Y học năm 2021 Xem tại đây.

Tin tức liên quan